Teenused erivajadustega lastele koolieas

Nagu lasteaias, on ka kooli jõudnud lastele vaja pakkuda igakülgselt toetavat keskkonda. Seda nii haridusasutuse siseselt kui ka laiemalt. Järgnevalt visandatakse pilt sellest, milliste oskuste kujunemisel erinevate erivajadustega õpilased vajavad abi ning millised spetsialistid koolis või millised institutsioonid väljaspool kooli saavad seda abi pakkuda. 

Toodud info põhineb  projektikokkuvõttel “Erivajadustega laste hoolekande- ja rehabiliteerimisvajaduste hindamine ja kulg” (1999). Vahepealsete aastatega on üht-teist muidugi muutunud:

  • koolisiseselt pakutava abi ja toetuse korraldus on ilmselt muutunud süsteemsemaks ning juurde on tulnud hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijad (HEVKO-d);
  • koolivälised võimalused on oluliselt laienenud, näiteks tegutsevad Rajaleidja keskused, kust saab vajadusel eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi;
  • avardunud on info saamise ja jagamise võimalused paljude tugigruppide ja ühingute näol, mis ennekõike on toeks lapsevanematele, kuid organiseerivad ühistegevusi ka lastele.
ulesanne.pngÜlesanne!
Tööta läbi järgnevate alapeatükkide info ning mõtle iga erivajaduste tüübi juures, kas praegusel ajal on Eestis veel muid võimalusi just selliste laste toetamiseks.