Kirjandus

Kasutatud kirjandus:

  • Koolieelse lasteasutuse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006
  • Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord. https://www.riigiteataja.ee/akt/120022018002
  • Põhikooli ja gümnaasiumiseadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018003 
  • Kõrgesaar, J., Neare, V., Kuusik, Ü., Melsas, M., Gross-Paju, K., Kruustük, K. Veenpere, R. (1999). Erivajadustega laste hoolekande- ja rehabiliteerimisvajaduste hindamine ja kulg. Tartu

Soovitatav kirjandus:

  • Häidkind, P., Kuusik, Ü. (2009). Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses. Lapse arengu hindamine ja toetamine. Tallinn: REKK
Käesoleva sisupaketiga haakuvad temaatiliselt järgmised sisupaketid:
  1. Ülevaade erivajaduste identifitseerimise olemusest ja ajaloost. http://sisu.ut.ee/evidolemus
  2. Hindamise objekt ja potentsiaalsed arenguhälvete tunnused lastel vanuses 0-14 aastat. http://sisu.ut.ee/evidobjekt
  3. Laste arengutaseme hindamise tüübid ja meetodid ning õpetajate pädevus laste hindamisel. http://sisu.ut.ee/evidmeetod
  4. Laste uurimise spetsiifika ja erivajadustega laste uurimine. http://sisu.ut.ee/evidlapsed
  5. Hindamise ja nõustamise korraldus Eestis. http://sisu.ut.ee/evidkorraldus