Tuumikteenused

Copernicuse programmi võib tinglikult jagada kolme ossa:

  1. olemasolev ja kavandatav kosmosetaristu,
  2. maapealsed (ka ookeanis asuvad) mõõtesensorid (in situ mõõtmised),
  3. tuumikteenused.

Copernicuse andmete põhikasutaja on avalik sektor, kellel on vaja informatsiooni keskkonnaalase seadusandluse ja poliitika täiustamiseks või reageerimisotsuste vastuvõtmiseks kriisiolukorra puhul, näiteks looduskatastroofi või humanitaarkriisi korral. Avaliku või erasektori spetsiifiliste vajaduste katmiseks on võimalik arendada Copernicuse teenustel baseeruvaid lisandväärtusega teenuseid. Andmete vabalt ja tasuta kättesaadavus loob uusi võimalusi taolisi teenuseid välja töötada. Seda on Copernicuse programmi raames juba tehtud. Euroopa Komisjon on tellinud oma partneritelt tähtsate valdkondade kohta teenuseid, mida nimetatakse tuumikteenusteks. Kombineeritult toetavad need teenused paljude eesmärkide saavutamist, sealhulgas keskkonnakaitse, linnaalade planeerimise ja haldamise, regionaalse ning kohaliku planeerimise, põllumajanduse, metsanduse, kalakasvatuse, tervishoiu, transpordi, kliimamuutuste, turvalisuse ja turismi valdkonnas. Teenused soodustavad uute ärivõimaluste teket ning omavad majandusanalüüside järelduste põhjal väga suurt potentsiaali uute töökohtade loomisel ning innovatsiooni ja kasvu soodustamisel.


Euroopa Komisjoni tellitud tuumikteenused jagatakse kuude valdkonda: