RITA kaugseire

Kaugseire avaliku huvi teenistuses

Liisi Jakobson, TÜ TO teadur

Eestis räägitakse juba pikemat aega vajadusest rakendada teadussaavutusi majanduse ja riigi juhtimise küsimustega seoses. Mäletan oma ülikooliajast, et iga töö kaitsmise järel küsis meie professor Ülo Mander ikka: „ja mis on sellest tööst kasu tavalisele inimesele?“. See toona paljusid kimbatusse ajanud küsimus on endiselt päevakorral. Kaugseire andmete laiem kasutuselevõtt igapäevase kasu suurendamiseks on just teema, millele ka Euroopa Liidu Copernicuse programm ning uus Euroopa Liidu kosmosestrateegia palju rõhku panevad.

Eesti Teadusagentuuri algatatud valdkondliku teadus-arendustegevuse toetamise programmi RITA raames on käivitatud nelja ministeeriumi (keskkonna-, maaelu-, sise- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi) ühise ettepanekuna kaugseire rakendussuuring. Püstitatud lähteülesandele vastas Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi juhitud konsortsium KAUGSEIRE, kuhu kuuluvad Eesti kõige tuntumad kaugseire eri aspektidega seotud üheksa töörühma Tartu Ülikoolist (rühmade juhid Mait Lang, Tõnu Oja, Piia Post, Tiit Kutser), Tallinna Tehnikaülikoolist (Rivo Uiboupin, Raido Puust), Eesti Maaülikoolist (Aive Liibusk, Kalev Sepp) ja OÜ Kappazetast (Kaupo Voormansik).

Konsortsiumi kaheaastane tegevuskava näeb ette satelliit- ja drooniandmete kasutatavuse demonstreerimist prototüüpidena nelja probleemistiku lahendamisel: maastikutulekajude, üleujutuste, põllumajanduslike maade kasutuse ning ehitiste tuvastamise valdkonnas.  Lõpptulemusena  koostatakse jätkusuutliku rakenduse kava, et vastutavatel müsteeriumidel oleks oma haldusala piires võimalik pikaajalisemalt teadusmahukaid tegevusi ellu viia ja Eestis kasutusel võtta moodsad kosmosetehnoloogiad, kui see on asjakohane. Eriti väärtuslikuks teeb KAUGSEIRE konsortsiumi eraettevõtete kaasamine sellesse protsessi. Ülikoolide ja ettevõtete vaheline koostöö on üldiselt väga vaevaline tulema, aga teaduspõhise majandusmudeli arendamiseks hädavajalik. Üliolulised on ka lõppkasutajate kogukonna loomine. Kogukonda oodatakse nii lõpptarbijaid, firmasid, avalike teenuste osutajaid ja ka lihtsalt huvilisi, kes soovivad mingis teemas oma kogemuse ja oskusega kaasa lüüa. Tõuke kaugseire võimaluste efektiivsemaks rakendamiseks ongi andnud Euroopa Liidu keskkonnandmeid koguv ning töötlev Copernicuse programm, mille vabalt kättesaadava andmete põhikasutaja on just avalik sektor. Eestis on Copernicuse andmete hoidmiseks ja vahendamiseks loodud Maa-ameti juurde riiklik satelliidiandmekeskus EstHub.

Kasuta võimalust kaasa rääkida Sind huvitaval teemal, kergendada oma igapäevatööd ning, miks mitte, lihtsalt kiigata ja muuta tulevikku! Huvi korral võta ühendust KAUGSEIRE konsortsiumi teadusrühmaga Tartu observatooriumis aadressil liisi.jakobson@ut.ee.

 

Uuringut rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maaeluministeeriumi tellimusel programmi RITA raames.