Kirjandus

Kasutatud kirjandus:

  • Sattler, J.M. (1992). Testing children. Assessment of children. Cognitive applications. 3-rd Ed. Jerome M. Sattler Publisher, Inc.

Soovitatav kirjandus:

  • Roomeldi, M., HAldre, L., Susi, A., Metsis, L., Kõrgesaar, R. (2003). Hüperaktiivne laps. Abiks lapsevanematele ja pedagoogidele. Tartu Ülikooli Kirjastus
  • Lovaas, O.I. (1998).  Arenguhälbega laste õpetamine: raamat minule. Eesti Autismiühing

Käesoleva sisupaketiga haakuvad temaatiliselt järgmised sisupaketid:
  1. Ülevaade erivajaduste identifitseerimisest ja ajaloost.  http://sisu.ut.ee/evidolemus  
  2. Hindamise objekt ja potentsiaalsed arenguhälvete tunnused lastel vanuses 0-14 aastat. http://sisu.ut.ee/evidobjekt
  3. Laste arengutaseme hindamise tüübid ja meetodid ning õpetajate pädevus laste hindamisel. http://sisu.ut.ee/evidmeetod
  4. Hindamise ja nõustamise korraldus Eestis. http://sisu.ut.ee/evidkorraldus
  5. Laste õpetamise ja kasvatamise diferentseerimine erivajaduste identifitseerimise väljundina. http://sisu.ut.ee/eviddiferents