Sihitis eesti keeles

7. Kirjandust sihitise kohta

Erelt, Mati 2006. Sihitis. – Lause õigekeelsus. Tartu, lk 41–48.

Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 472–480.

Metslang, Helle, Ingrid Krall, Renate Pajusalu, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Silvi Vare 2003. Keelehärm. Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk 126–131.

Pool, Raili 2019. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Teine, oluliselt täiendatud ja parandatud trükk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.