Sihitis eesti keeles

6. Kokkuvõtlik test 2

Sooritage kokkuvõtlik interaktiivne test. Püüdke iga oma vastust põhjendada. Kontrollimiseks klõpsake sõnal "Põhjenda".

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

Pange sulgudes olev sihitis sobivasse käändesse. Kuidas sihitise kasutust põhjendate? Kontrollimiseks klõpsake sõnal "Põhjendus".

1)      Ma ei leia oma (kindad) .

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (kindaid)|kuna lause öeldisverb on eitavas kõnes.

 

 

 

2)      Minu (rahakott) leiti laste mänguväljakult.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (rahakott)|kuna tegevus on lõpetatud ja sihitis on tervik. Täissihitis on nimetavas käändes|kuna see kuulub umbisikulises tegumoes öeldisverbi juurde (omastav ei ole sel juhul võimalik).

 

 

 

3)      Peeter õppis praktilise vajaduse tõttu kiiresti (inglise keel) selgeks.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (inglise keele)|kuna tegevus on lõpetatud ja sihitis on tervik. Tegevuse lõpetatust rõhutab selgeks. Täissihitis on omastavas|kuna pole eritingimusi|mis nimetavas käändes täissihitist nõuaksid.

 

 

 

4)      Mõnikord näidatakse televiisorist (sellised reklaamid) |mille mõttest on raske aru saada.

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (selliseid reklaame)|kuna verb näitama on partitiivverb.

 

 

 

5)      Arvuti (kasutamine) tuleks selgeks õppida juba lapsena.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (kasutamine)|kuna tegevus on lõpuni jõudev|tulemuslikkust rõhutab verbi koosseisu kuuluv resultatiivne abisõna selgeks. Täissihitis on nimetavas|kuna sihitis kuulub sellise da-infinitiivi juurde|millega omastav pole võimalik (vt punktist 3).

 

 

 

6)      Pärast kooli lõpetamist hakkas Mari endale (töökoht) otsima.

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (töökohta)|kuna öeldisverb hakkas otsima väljendab tegevuse algust ja sellisel juhul saab lauses olla ainult osasihitis.

 

 

 

7)      Teadlase (artikkel) otsustati avaldada ajakirja järgmises numbris.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (artikkel)|kuna tegevusel on kindel lõpp-piir ja sihitis ise on terviklik. Täissihitis on nimetavas käändes|kuna lause põhiverb otsustati on umbisikulises tegumoes ning see mõjutab ka da-infinitiivi avaldada juurde kuuluva sihitise vormi.

 

 

 

8)      Noor reporter lubas (artikkel) õhtuks lõpetada.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (artikli)|kuna tegevus on kindlasti lõpuni jõudev ning sihitis ise on terviklik. Täissihitis on omastavas|kuna pole eritingimusi|mis nimetavat nõuaksid.

 

 

 

9)      Lubage mul (see raamat) kaasa võtta!

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (see raamat)|kuna tegevusel on lõpp-piir ja sihitis on tervik. Täissihitis on nimetavas|kuna lause põhiverb lubage on käskivas kõneviisis.

 

 

 

10)   Lennufirma sulgeb järgmisel aastal (viis liini) .

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (viis liini)|kuna tegevus on tulevikus lõpule jõudev ja sihitis on terviklik hulk. Põhiarvsõnad alates kahest on täissihitisena nimetavas käändes.

 

 

 

11)   Isa avas (uks) ja jõuluvana astus tuppa.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (ukse)|kuna tegevus on lõpetatud ja sihitis on üks jaotamatu tervik. Täissihitis on omastavas|kuna pole eritingimusi|mis nimetavat nõuaksid.

 

 

 

12)   Ma armastan (teie kõik) .

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (teid kõiki)|kuna armastama on partitiivverb|mis nõuab alati osasihitist.

 

 

 

13)   Linnavalitsus peab kindlustama igale lapsele (koht) kodulähedases koolis.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis (koha)|kuna tegevusel on olemas lõpp-piir ning sihitis on jagamatu tervik. Täissihitis on omastavas|kuna pole eritingimusi|mis nimetavat nõuaksid.

 

 

 

14)   Otsi (mina) üles!

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (mind)|kuna sihitiseks on erandliku vormikasutusega asesõna mina. Pronoomenid mina ja sina on erandlikult osastavas ka nendes kontekstides|kus nimisõnaline sihitis muidu oleks nimetavas. Kui selles lauses oleks sihitiseks nimisõna|oleks see nimetavas|kuna tegemist on tüüpiliselt täissihitist eeldava kontekstiga (tegevuse lõpp-piiri näitab abimäärsõna üles) ning käskivas kõneviisis verbi juurde kuulub nimetavas täissihitis|nt Otsi laps üles!

 

 

 

15)   Noor autor ootas (huvitav ettepanek) |aga (see) ei tehtudki.

 

Põhjendus:

Lauses esimene on osasihitis (huvitavat ettepanekut)|kuna ootama on partitiivverb|mis ilma tulemuslikkust rõhutava laiendita nõuab alati osasihitist (täissihitise kasutamise eelduseks oleks näiteks abimäärsõna ära lisamine|nt ootas huvitava ettepaneku ära). Teine on samuti osasihitis (seda)|kuna kuulub eitava verbivormi juurde ja eitav verb nõuab alati osasihitist|seda ka umbisikulise tegumoe korral. Eitus on kõige tugevam sihitise vormivalikut mõjutav kriteerium.