Sihitis eesti keeles

Avaleht

Sihitis eesti keeles

2013 (viimati muudetud 06.04.2023)
Raili Pool
Tartu Ülikool
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on  anda ülevaade eesti keele täis- ja osasihitise olemusest ja kasutustingimustest. Sisupakett koosneb näidetega illustreeritud teoreetilisest osast ning rohketest praktilistest harjutustest. Õppematerjali kasutajad saavad harjutusi sooritades tagasisidet vastuste sobivuse kohta. Osa harjutusi on varustatud  ka täis- ja osasihitise valikut põhjendavate pikemate kommentaaridega.

Sisupakett on suunatud eesti keelt teise keelena õppijatele (eesti keele oskuse tase peaks olema B2 või C1), kes tunnevad sügavamat huvi eesti keele grammatilise struktuuri vastu, samuti  sobib see kasutamiseks eesti keele kui võõrkeele õpetajaks õppijatele.

Sisupaketi täielikuks läbimiseks on arvestatud kuus akadeemilist tundi.

Õpiväljundid

Sisupaketi läbinud üliõpilane

  • eristab sihilisi ja sihituid verbe
  • oskab lauses sihitist määrata
  • teab täis- ja osasihitise vorme ja kasutustingimusi
  • oskab erineva ülesehitusega lausetes täis- ja osasihitist kasutada ning sihitise vormivalikut põhjendada

best.jpg el.jpg