7. Kirjandust sihitise kohta

Erelt, Mati 2000. Sihitis. – Keelenõuanne soovitab 2. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 91–98.

Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 472–480.

Metslang, Helle, Ingrid Krall, Renate Pajusalu, Kristi Saarso, Elle Sõrmus, Silvi Vare 2003. Keelehärm. Tallinn: TPÜ Kirjastus, lk 126–131.

Pool, Raili 2006. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Pool, Raili 2007. Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis- ja osasihitise näitel. Dissertationes philologiae estonicae universitatis Tartuensis 19. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

back