Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Viitamine

VIITAMINE

Õppematerjali iga peatüki juures on toodud selle autor(id) ja valmimisaasta, lisaks nendele tuleks kirjes ära näidata ka konkreetse kasutatud tekstilõigu veebiaadress. Teksti sees võiks viidata autorile koos aastanumbriga, näiteks (Rootalu, 2014) või (Kalmus, 2015). Näited kirjanduse loetelu jaoks on esitatud järgnevalt:

2014–2019 lisatud peatükkide puhul

Rootalu, K. (2014). Korrelatsioonikordajad. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, ja T. Vihalemm (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. http://samm.ut.ee/korrelatsioonikordajad

Kalmus, V. (2015). Diskursusanalüüs. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, ja T. Vihalemm (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. http://samm.ut.ee/diskursusanalyys

2020 lisatud peatükkide puhul

Beilmann, M. (2020). Analüüsitulemuste esitamine joonistel. M. Beilmann, A. Roots ja K. Rootalu (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. http://samm.ut.ee/anal%C3%BC%C3%BCsitulemuste-esitamine-joonisel

Kolnes, M. (2020). Sissjuhatus R-i ja RStudiosse. M. Beilmann, A. Roots ja K. Rootalu (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. http://samm.ut.ee/sissjuhatus-r-i-ja-rstudiosse