Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Millega arvestada uurimuste kavandamisel?

Peatüki eesmärgiks on aidata uurijat uuringu kavandamisel. See osa toob ära sotsiaalteaduslike uurimuste metodoloogilised alused: avab uurimuse kavandamise protsessi, tutvustab valimeid, indikaatoreid ja indekseid; selgitab valiidsuse ja reliaabluse mõisteid. Peatükk on täiendamisel.