Viitamine

Õppematerjali iga peatüki juures on toodud selle autor(id) ja valmimisaasta, lisaks nendele tuleks kirjes ära näidata ka konkreetse kasutatud tekstilõigu veebiaadress. Teksti sees võiks viidata autorile koos aastanumbriga, näiteks (Rootalu, 2014) või (Kalmus, 2015). Näited kirjanduse loetelu jaoks on esitatud järgnevalt:

Rootalu, K. (2014). Korrelatsioonikordajad. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, ja T. Vihalemm (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. http://samm.ut.ee/korrelatsioonikordajad

Kalmus, V. (2015). Diskursusanalüüs. K. Rootalu, V. Kalmus, A. Masso, ja T. Vihalemm (toim), Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. http://samm.ut.ee/diskursusanalyys

back forward