Infoallikad

Teatmeteosed

Teatmeteos on mingi aineala informatsioonile kiiret juurdepääsu võimaldav dokument. Teatmeteosed võimaldavad

  • leida taustainformatsiooni. Näiteks otsides tähendust sõnale makjavellism saate teada, kuidas see on seotud Niccolò Machiavelli nimega.
  • leida fakte, andmeid, definitsioone. Näiteks leiate andmeid eri maade kohta, võõrsõnade ja teadusterminite seletusi.
  • saada ülevaadet kasutatavatest erialaterminitest.
  • saada viiteid teemakohastele infoallikatele (teatmeteose artikli lõpus on sageli kirjanduse loetelud).

Teatmeteostest on eriti abi oma uurimistööd alustades. Nad annavad ülevaate teema põhiprobleemidest. Mõisted on esitatud eriala kontekstis, mis aitab ka teil oma uurimistöö teemat piiritleda.