Infoallikad

Bibliograafiad

Bibliograafia on kirjanduse loetelu, teoste nimestik või muude teavikute kindlate tunnuste alusel korrastatud kirjete kogum.
Bibliograafia abil saate teada, mis on ilmunud ning saate vajalikud andmed vastavate raamatute ja artiklite leidmiseks, asukohti reeglina ei anta. Bibliograafiast saadud andmed on aluseks kataloogiotsingule.
Bibliograafiad võivad olla koostatud mingi ajaperioodi kohta või peegeldada jooksvalt ilmuvat kirjandust.
Bibliograafiate lõppu on lisatud registrid, mis aitavad materjali otsida.
Tänapäeval on trükitud bibliograafiad enamasti asendunud bibliograafiaandmebaasidega. Bibliograafiaid koostatakse erinevate põhimõtete järgi ja erineva otstarbega.

Bibliograafiate liigid sisu järgi

Rahvusbibliograafia. Rahvusbibliograafia peegeldab ühe rahvuse (maa, riigi) piirides ilmunud, selle rahvuse keeles, selle rahvuse autoritelt ning selle maa ja rahva kohta ilmunud teavikuid.  See Eesti rahvusbibliograafia vihik sisaldab Eesti raamatute loetelu 1996. aasta oktoobrist detsembrini. Rahvusbibliograafia ilmus varem perioodiliselt vihikutena. Vihikutest info leidmiseks kasutati registreid. Samasugused vihikud on ka ajakirjade, ajalehtede, nootide, kaartide, helisalvestiste kohta. Uuemaid materjale saab otsida elektroonilisest rahvusbibliograafiast http://erb.nlib.ee/ erb
Bibliograafiate juurde kuuluvad registrid. Need aitavad leida õiged köited ja leheküljed, kus andmed paiknevad. Näiteks otsime aastal 1925 välja antud aabitsaid. Otsime registrist sõna aabits. Selle taga on köited ja leheküljed, kust aabitsate andmed on kirjas.  erbregistrid
Erialabibliograafia hõlmab üht eriala, teadus- või tegevusala. Eesti õiguskirjanduse bibliograafia aastatest 1918–1940. see on olemas ka elektrooniliselt:  www.nlib.ee/bie. biepaber
Personaalbibliograafia sisaldab ühe autori teoste loetelu mingi perioodi vältel. Siit saab koos kätte nii raamatud, ajakirjaartiklid, arvustused, pildid ja muu avaldatud materjali. Näiteks Hando Runneli personaalbibliograafia (Hando Runnel. Bibliograafia 1963–2008. Koostanud Sirje Tammoja. Tartu, 2008.) runnel
Raamatu või artikli lõppu lisatud kasutatud kirjanduse loetelu on samuti bibliograafia. Näide on võetud ajakirjast Estonian Journal of Ecology. 
Autorid viitavad oma töödes teiste autorite töödele. Viidatud allikate bibliograafiakirjete nimekiri lisatakse töö lõppu. Selline bibliograafia on hea allikas teemakohase kirjanduse leidmiseks. Kasutatud kirjanduse loetelu näidet näete ka selle peatüki lõpus (kasutatud allikad).
ref