Skytte praktika

Praktika osapooled ja nende rollid

 

1. Üliõpilase roll

Üliõpilase roll ja olulised tegevused ning tähelepanekud praktikale minnes:

 1. Esmalt lugege Skytte instituudi praktika korraldust tutvustavat lehekülge. Seal saate ülevaate praktikast ning esmased juhised. Üliõpilase lõppeesmärk on praktika edukalt läbida ning selle käigus saavutada püstitatud õpiväljundid.  
 2. Leidke sobiv praktikakoht, mis võimaldab saavutada õpiväljundid. Praktikakoha valikul mõelge sellele, kas saate seal täita õppekavast tulenevat eesmärki, kas praktikabaas on valmis teiega koostööd tegema ja kas praktikabaasis on olemas juhendaja. Mõelge läbi oma soovid ja/või eelistused: * millises valdkonnas (nt turundus, raamatupidamine vm) praktika sooritada; millises asutuses praktika läbida (äriettevõttes, avalik-õiguslikus organisatsioonis vm); millises paikkonnas (linnas, maakonnas); milline oleks sobivaim praktika sooritamise aeg. Ärge unustage, et praktika eesmärk tuleneb õppekava eesmärgist. Praktikabaasi otsimisel on abiks järgmises moodulis toodud informatsioon, samuti organisatsioonide/ettevõtete kodulehed, tööpakkumised ja ka isiklikud tutvused.
 3. Edasi püstitage praktika õppeaine üldeesmärgist lähtuvalt individuaalne eesmärk – mis on see, mida tahate praktikal õppida ning millised oskused omandate? Ärge kartke püstitada suurt eesmärki. Isegi siis kui neid täita ei saa või ei õnnestu, saate analüüsida, miks just nii läks. Ja see on üks parimaid õppimise kohti. Eesmärgi sõnastamisel kooskõlastage need ülikoolipoolse juhendajaga. Praktika eesmärk peab olema õigesti sõnastatud (vastava ülesande tegite eelmises osas) ja toetama praktika eesmärgi täitmist.
 4. Kui olete leidnud praktikakoha, kus saate täita oma eesmärgi ja õpiväljundid, on hea tava vormistada praktikaleping (vt osa – lepingud). Leping võib sisaldada ka konfidentsiaalse info salajas hoidmise nõuet jms.
 5. Iga praktikaga kaasneb dokumentatsioon – praktikapäevik, tööanalüüs vms. See on kindlaks määratud teie õppekava praktika aines. Oluline on oma tegevust mitte ainult üles märkida ja kirjeldada, vaid eelkõige ANALÜÜSIDA.
 6. Kui praktikabaasis tekivad üliõpilase ja praktikabaasi juhendaja või esindaja vahel erimeelsused, siis tuleb nendest kohe teada anda ülikoolipoolsele juhendajale. Ületamatute erimeelsuste või praktikalepingu tingimuste rikkumise korral on  üliõpilasel õigus praktika katkestada, aga enne tuleb sellest informeerida ülikoolipoolset juhendajat.
 7. Praktika lõppedes analüüsitakse praktikaeesmärgi ja õpiväljundite täitmist ja üliõpilase enda arengut.

2. Ülikoolipoolse juhendaja roll

Ülikoolipoolse juhendaja rollid

 1. Omab ülevaadet praktikaprotsessist ning on vastutav praktikakorralduse eest. 
 2. Planeerib koostöös programmijuhiga praktika ajalise asetuse õppekavas, praktika eesmärgi ning oodatavad õpiväljundid, st annab sisulise sisendi praktikale tervikuna.
 3. Viib läbi esimese sissejuhatava seminari, kus tutvustab praktika (ärge unustage, et praktika on samasugune aine nagu muud ained õppekavas) läbimise tingimusi. Seminaris käsitletakse oodatavaid õpiväljundeid, praktikakoha leidmist, vajalikku dokumentatsiooni (sh lepinguid), praktika lõpetamist.
 4. Nõustab praktikakoha leidmisel.
 5. Aitab sõnastada praktika eesmärki ja õpiväljundeid.
 6. Aitab vajadusel lahendada nii üliõpilasel kui praktikabaasi juhendajal seoses praktikaga tekkinud probleeme.
 7. Annab üliõpilasele tagasisidet.
 8. Korraldab praktika kaitsmise. (NB! Skytte instituudi praktikaaine ei näe hetkel kaitsmist ette.)

3. Praktikabaasi poolse juhendaja roll

Praktikabaasi poolse juhendaja (mentori) võimalikud rollid ja ülesanded

 1. Arutab üliõpilasega läbi tema praktika individuaalse eesmärgi ja õpiväljundid ning viisid, kuidas jõuda nendeni jõuda.
 2. Toetab üliõpilast erialasel väljaõppel praktikakohas, sh töövahendite kasutamine, õigete töövõtete omandamine, tööprotsesside mõtestamine, tööde planeerimine ja õigeaegne teostamine. 
 3. Praktika lõppedes (kindlasti ka praktika jooksul) annab tagasisidet üliõpilase sooritusele ning praktika korraldusele.
 4. Võimalusel osaleb praktika kaitsmisel. (NB! Skytte instituudi praktikaaine ei näe hetkel kaitsmist ette.)