Skytte praktika

Praktika mõiste ja eesmärk

Praktika on õppekava õpiväljundite saavutamiseks üliõpilase eesmärgipärane tegevus töökeskkonnas. Praktika käigus on võimalik rakendada õppekava raames õpitud teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Enne praktikale minekut on oluline seada eesmärk, sest just õigesti sõnastatud praktika eesmärk annab tegutsemisele suuna, aitab keskenduda tulemusele ja saavutatud tulemust hinnata.

EESMÄRGISTAMISE ABC

Praktika eesmärk ja ülesanded peavad kokku moodustama terviku, vastama nn SMART põhimõttele ning olema:

  • saavutatavad;
  • realistlikud;
  • mõõdetavad;
  • ajaliselt määratletud;
  • selged nii õppijale kui juhendaja(te)le

Eesmärgi sõnastamise näited (praktikate aruannetest):

Hea sõnastus: Ettevõttes (ettevõtte nimi) 2014-2016.a. (ajaline määratlus) turundusanalüüsi tulemustest lähtuvalt uue turundusplaani kontseptsiooni väljatöötamine (mõõdetav, realistlik, saavutatav, arusaadav).

Halb sõnastus: Tutvumine firma tegevusvaldkondadega. (Siin tuleb kindlasti täpsustada, et millega tutvutakse, sest kõigega ei jõua, st see eesmärk ei ole saavutatav, realistlik ega mõõdetav. Ajaline määratlus saab olla alati piiritletud ka praktikal olemise ajaga. Aga seda enam tuleb vaadata, et eesmärk oleks saavutav ja selge).

Halb sõnastus: Soovisin omandada teadmisi alustavate ettevõtete (Startup) toimimisest ja probleemidest. (Vajalik täpsustamine. Praegu pole eesmärk saavutatav ega realistlik).

PRAKTIKA EESMÄRGI JA ÜLESANNETE SÕNASTAMINE VÕTAB AEGA!