Skytte praktika

Praktika liigid

 

Võimalik on läbida eri liiki praktikaid, erinevates töökeskkondades:

 

1. Praktika riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses, ettevõttes või organisatsioonis (sh ministeeriumites, vallavalitsustes, Riigikogus, OÜ-s, MTÜ-s, ülikoolis jne) 

Praktika on töökeskkonnas korraldatav üliõpilase sihipärane tegevus Johan Skytte poliitikauuringute instituudi poolt määratud vormis ning juhendaja juhendamisel. Praktika eesmärgiks on tutvuda reaalse tööga omandataval erialal, kinnistada teoreetilisi teadmisi praktilise töö kaudu, rakendada õpitut reaalses töökeskkonnas, tutvuda erialaga seotud asutuste töökorraldusega ja jälgida erinevaid tööprotsesse ning arendada üliõpilase iseseisva töö oskusi ja harjumusi. Praktika peab toetama õppekava eesmärkide ja seatud õpiväljundite saavutamist. Praktika peab olema seotud õppekavade eesmärkidega kas valdkondlikult või uurimis- ja analüüsivõimet arendavate tegevustega üldisemalt.

2. Projektipõhine praktika

Praktikat võib teha ka nii, et asutusel või organisatsioonil on soov saada mingile probleemile lahendus ja see lahendus leitakse praktika käigus (projektipõhine praktika).

Projektipõhise praktika märksõnad on:
– Reaalne ettevõtte/organisatsiooni ülesanne, mis seondub erialaga;

– interdistsiplinaarsus ja erinevate haridustasemete koostöö;

– fookustatus ja tulemusele orienteeritus;

– adekvaatne ja motiveeritud juhendamine nii ülikooli kui ka asutuse poolt;

– projekti lõpetamine: tulemuste hindamine ja refleksioon .

3. Praktika uurimisgrupis

Eeldab uurimisgrupi olemasolu, kuhu üliõpilane võetakse teatud ülesande lahendamiseks nt RAKE-s, CITIS-es. Uurimisgrupis tehtavale praktikale kehtivad samad tingimused nagu asutuses tehtud praktikale.

4. Praktika õppeassistendina

Ülikoolis õpetamise praktika eesmärgiks on õppida tundma ülikoolis õpetamise ja/või üliõpilastööde juhendamisega seotud küsimusi, omandada õppejõu juhendamisel kõrgkoolis õpetamise kogemus. Üldjuhul on õppeassistentide ülesandeks abistada õppejõudu seminaride, praktikumide ja harjutustundide läbiviimisel ning korraldamisel, kodutööde, kontrolltööde ja tunnikontrollide läbivaatamisel, parandamisel ning üliõpilastele tagasiside andmisel ja e-õppe korraldamisel.

5. Tuutorpraktika

Tuutoripraktika tähendab, et tegutsed tuutorina ja oled rebaste jaoks olemas alates nende sisseastumisest kuni esimese semestri lõpuni.

6. Praktika välisriigis

Erasmus+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mille raames on üliõpilastel võimalik õppida või sooritada praktikat väljaspool koduriiki. Välismaal sooritatud praktika annab tudengitele suurepärase rahvusvahelise kogemuse, mis omakorda on suureks eeliseks tööturul.