M A R E K

RITA uuringud

RITA MAARE uuringute lühiülevaadeLogod

Tartu Ülikool on juhtpartneriks RITA projektis MAARE: „Eesti prioriteetsete maapõueressursside (põlevkivi, fosforiit, turvas, metallide toore) väärindamise kriitilised tehnoloogilised, geoloogilised, keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikud küsimused ning nende lahendamise võimalused“, mida viiakse läbi aastatel 2017-2020. Uuringud  on osa riigi teadus- ja arendustegevuse (RITA) programmist („Strateegilise TA tegevuse toetamine“), mis hõlmab Eesti riigile vajalike sotsiaal-majanduslike eesmärkidega interdistsiplinaarsete rakendusuuringute läbiviimist. Uuringute tellijateks on ETAg, MKM ja KeM. Partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Geoloogiateenistus. Eelarve 1,25 MEUR

  1. RITA MAARE uuringute eesmärk on selgitada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi võimalusi Eestis praegu kaevandatavate ja uute potentsiaalse maapõueressursside säästlikuks kasutamiseks. Selleks analüüsitakse valitud ressursside kasutamise geoloogilisi ja tehnoloogilisi probleeme ning keskkonna ja sotsiaal-majanduslikku mõju. Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Geoloogiateenistuse erinevate valdkondade teadlastest moodustatud konsortsium uurib 7 alateema raames potentsiaalsete ressursside (argilliit, fosforiit, aluskorra metallimaagid) võimalikku kasutuselevõttu, praegu kasutatavate ressursside (põlevkivi, turvas) efektiivsemat väärindamist ning põlevkvienergeetikatööstuse jääkide kasutamisvõimalusi, samuti võimalike tunneliarenduste või ka muude aluspõhja läbivate ehitiste jaoks kriitiliste settekivimite geotehnilisi omadusi. Uuringu tulemusi tutvustatakse riigiorganisatsioonidele, ettevõtetele ja avalikkusele eesmärgiga toetada majanduslike arenguotsuste tegemist teaduspõhise informatsiooniga.

Kogu projekt jaguneb seitsmeks alateemaks:

  1. Turbast suure eripinnaga aktiveeritud söe tootmine
  2. Bioleostumise kasutusvõimalused metallide eraldamiseks Eesti graptoliitargiliidist
  3. Uute põlevkivienergeetika tehnoloogiate mõju tahkete jäätmete omadustele ja taaskasutusele
  4. Kirde-Eesti magnetanomaalia metallide geneesi põhijooned
  5. Ediacara liivakivide-aleuroliitide ja kristalse aluskorra murenemiskooriku kivimite füüsikalis-mehhaanilised, geotehnilised, seismoakustilised ning hüdrogeoloogilised omadused lähtudes Tallinn-Helsingi tunneli rajamisest
  6. Eesti fosforiidi säästlik väärindamine
  7. Eesti peamiste maapõueressursside sotsiaalmajanduslik analüüs: metoodika, olemasoleva informatsiooni kaardistamine ja operatisonaliseerimine

ETTEKANDED