M A R E K

Fosforiidi väärindamine

 

 

EESTI FOSFORIIDI SÄÄSTLIK VÄÄRINDAMINE

(Juhib Taltech, partner TÜ)

EESMÄRK

Arvestades globaalset fosfaaditoorme nõudluse kasvu ning fosforiidi kuulumist EL kriitiliste toormete nimekirja on Eesti riigile oluline adekvaatselt hinnata eesti fosforiidi potentsiaali ja omadusi kaasaegsete standardite alusel, kuna selle ressursi uuringuid pole teostatud ligi 40 a jooksul. Käesoleva projekti eesmärk on uurida ja arendada kaasaegset flotatsioonitehnoloogiat spetsiifiliselt Eesti karbifosforiidi rikastamiseks, hinnates selle majanduslikku otstarbekust ja keskkonnamõju. Teiseks ülesandeks on hinnata kättesaadava kivimmaterjali baasil fosforiidi kasulike metallsete komponentide (muldmetallid) ning kahjulike komponentide (Cd, U jt.) levikut maagis ning nende ekstraheerimise võimalusi.

 

Eesti fosforiidid sisaldavad mõningaid haruldasi muldmetalle (tseerium, praseodüüm, lantaan, euroopium, terbium, erbium jt), mis omavad väga olulist rolli kaasaegsetes elektrienergia salvestamise/muundamise seadmetes (tseeriumi ja praseodüümiga aktiveeritud metanooli ja etanooli kütuseelemendid (nii madal, keskmise kui ka kõrgtemperatuursed).Lisaks sellele on haruldased muldmetallid tähtsad komponedid kompleks oksiidides nii CO2 kui ka H2O elektrolüüserites ja nn kaaselektrolüüserites. Osa haruldasi muldmetalle kuulub nn strateegiliselt tähtsate elementide riskirühma, kuna nende baasil on võimalik toota supermagneteid, ülivõimsaid alalisvoolu mootoreid, kütuseelemente, elektrolüüserid ja toornafta- ning põlevkiviõli fraktsineerimise katalüsaatoreid.

 

RITA programmi tööd on fokusseeritud fosforiidimaagi rikastamise uuringutele. Varasemast olemas olnud (Maardu, Ülgase, Toolse) maagiproovide laboratoorsed rikastuskatsed tänapäevaste reagentidega koostöös Soome Geoloogiakeskusega näitasid Eesti fosforiidi rikastamise võimalust P2O5 sisalduseni 31-32%. Koostati rikastusskeemid ja materjalibilansid. Samuti näidati kontsentraatide sobivus fosforhappe saamiseks nn. märgmeetodil ja määrati saadava happe kvaliteedinäitajad. Koostati makro ja mikroelementide jaotusskeem rikastusprotsessis (maak, kontsentraat, aheraine) ja väävelhappelise lagundamise käigus (maak, fosforhape, fosfokips, eralduvad gaasid).

fosfor