Vilistlastele

Kutseõpetaja õppekava 2020 lõpetajad ja lõputöö teemad. Tuult tiibadesse teile kõigile!

 

s

Mariann Laane - Kvalifikatsiooniga ja kvalifikatsioonita kutseõpetajate läbipõlemise tasemete võrdlus ning läbipõlemise ennetamise meetodid

Fredy Lumi – Puidusektori tööandjate kogemused vähenenud töövõimega inimeste palkamisel ja nendega töötamisel, teadlikkus vähenenud töövõimega inimestele suunatud tööturuteenustest

Kristi Malva – Kutseõppeasutuste õpetajate hinnangud enda teadmistele ja oskustele erivajadustega õppijate märkamiseks ja toetamiseks

Kadri Roon – Kutseõppeasutuste õpetajate hinnangud enda teadmistele ja oskustele erivajadustega õppijate märkamiseks ja toetamiseks

Ismail Mirzojev – Kasutajate hinnangud kutseõppe mobiilsust toetavale õpiobjektile

Ene Põllupüü – Kutsekooli lõpetanud mõõduka intellektipuudega noorte töölesaamise võimalused ning seda toetavad ja takistavad tegurid erinevate spetsialistide hinnangul

Regina Raudik – Õpingute katkestamise põhjused kutsekoolis ning sekkumisvõimalused tugispetsialistide hinnangul Tartu Kutsehariduskeskuse näitel

Nele Lange – Kõrgharidusega õppijad kutseõppes: õppima asumise ajendid, ootused ning õpingute kogemused

Riivo Rivimets – Kutseõpetaja bakalaureuseõppes õppivate kutseõpetajate kutseõpetajaks saamine, nende arusaamad kutseõpetaja professionaalsest identiteedist ning õpingute mõjust kutseõpetaja professionaalse identiteedi arengule

Siiri Roop – Toitlustusettevõtjate ootused teenindajatele ja teenindajate värbamise strateegiad Võrumaa toitlustusettevõtjate arvamustele tuginedes

Maris Rõõm – Kutseõpetajate hinnangud oma professionaalsetele teadmistele TPACK raamistiku alusel (cum laude)

Külli Sari – Algaja kutseõpetaja ootused kohanemist toetavatele tegevustele ja kogemused pakutava toetusega kohanemisel õpetajatööga ühe kutsekooli näitel

Meelika Tamberg – Erialase hariduseta pikaajaliste töötute tööotsimisstrateegiad ja ettepanekud tööle suundumise protsessi efektiivsemaks muutmiseks Võru maakonna näitel

Ester Tamm – Liikumine õppimise toetajana lasteaia muusikalistes tegevustes võru maakonna muusikaõpetajate arvamuste põhjal

Kristjan Tasa – Lastevanemate väljakutsed ja roll haridusliku erivajadusega õppijate tööellu siirdumise toetamisel.

Egle Vahesalu – Kiusamise ja ohvrikäitumise liigid ja sagedus Tartumaa avatud noortekeskuste näitel

Katrin Värv – Kutseõpetajate kogemused, võimalused ja väljakutsed täiskasvanud õppijate õppimise toetamisel kutseõppes

Marge Altsaar – Lisa-aasta ja 9. klassi õpilaste edasiõppimise teadlikkuse võrdlus kahe Lõuna-Eesti erikooli näitel

 

Kutseõpetaja õppekava lõpetas 2019. aastal rekordarv üliõpilasi - 19! Palju õnne teile kõigile:

Foto 2019

Erich Brutus

Kaire Järvpõld

Triinu Kabel

Mario Kalmus

Vivian Kartsepp

Kaire Kollom-Vahtra

Triin Kuusemets

Marek Ollino

Marika Oolberg

Nele Paabusk

Inga Paide

Anneli Pevgonen

Aleksander Pulver

Kristi Põdersalu

Edith Rozentov

Klaarika Siliksaar

Pepe Sussen

Annika Suur

Teele Vahtra