planeet

Rahvusvahelist sõna planeet on eestikeelsetes trükistes teadaolevalt esimesena tarvitanud Saaremaa estofiil Johann W. L. von Luce. Mõni aasta hiljem kirjutas eestlastele planeetidest ka O.W. Masing, kes mainis sedagi, et „planeedid öeldakse olevat käivad tähed“, viidates nõnda sõna algsele tähendusele: vrd kreeka (asteres) planētes ’hulkuvad (tähed)’.

Sõna planeet rõhk on osa inimeste häälduses olnud esisilbil või siis on üritatud seda kunstlikult tuua esisilbile, kuna nii oleks sõna eestipärasem. Nt ühes 1871. aasta ajalehekirjutises on plaanet ja ka Wiedemanni sõnaraamat esitab selle sõna pika esisilbi a-ga (jättes siiski ka e pikaks). A. Grenzsteini (1884) arvates võiks planeet asemele luua mõne parema sõna. 1918. aasta „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat“ fikseerib siiski sõnakuju planeet.

Tähendused ja näitelaused

Sest et nemmad ühtepuhko liguwad, ning ikka omma teed päikese ümber emale lähhewad, nimmetakse neid planetiks, se on: neid ööldakse käiwad tähhed ollewad. (Masing 1822, 77)
'Et nad ühtepuhku liiguvad ning ikka oma teed päikese õmber edasi käivad, nimetatakse neid planeetideks, see tähendab, neid öeldakse olevat käivad tähed.'
Mitte üksi meie maakera, waid ka kõik plaanetid ja sabaga tähed on seesuguse jõuu läbi nagu Päikese külge kinni seutud. (Eesti Postimehe lisaleht, 4. august 1871)
'Mitte üksnes meie maakera, vaid ka kõik planeedid ja sabaga tähed on seesuguse jõu läbi Päikese külge nagu kinni seotud.'

Esmaesinemus

1812

Ja ma ussun sepärrast, et ka need teised tähhed, mis meie ma ja ku sarnatsed on, ja mis need targad Planetiks nimmetawad, mitte lomadest tühjad ei olle. (Luce 1812)
'Ja seepärast ma usun, et ka teised tähed, mis meie maa ja kuu sarnased on ja mida targad planeetideks nimetavad, loomadest tühjad ei ole.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Beiträge X 1818 (Luce)

planet, der Planet. I.[„Sarema Jutto-ramatus“ kasutatud sõna]

Grenzstein 1884

planeet (Planet), päikese ümber rändawad ilmakehad: Vulcan, Mercur, Venus (koidutäht), maakera, Mars etc. [võõras ja halb sõna]

Wiedemann 1893

plānēt G. plānēti Planet.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: rahvusvaheline sõna, 19. saj neologism
Sisu viimati muudetud 14/07/2022
Külli Prillop