Vahetunnikorraldus

Ruumi- ja ajakorraldus koolis Viljandi gümnaasiumi näitel

http://www.uttv.ee/naita?id=18358

Videos nähtav Viljandi gümnaasium on kujundatud avatuse printsiibist lähtuvalt. Klassides ja kabinettides toimuv on nähtav ka väljaspool viibijatele, luues mulje, et haridus ja õppimine on avatud valdkond. Sel viisil on ühest küljest tagatud avalikkuse kontroll koolis toimuva üle ja minimeeritud õpetaja võimalused varjata näiteks mõnes klassis tekkinud distsipliini- või suhtlemisprobleeme. Avatud ruumikontseptsiooni negatiivseks küljeks võib teatud juhtudel kujuneda see, et õpilaste soorituspinge kasvab, kui nad tunnetavad, et ka nende vead ja eksimused on kõigile näha. Julgust eksida, mis on õppimise jaoks väga vajalik, tuleb avatud ruumis luua teiste kommunikatiivsete modaalsustega.

Arhitektuuribüroo Salto projekteeritud koolihoones on lähtutud arusaamisest, et õppimine toimub kogu päeva vältel ja kõigis ruumides. Sellest johtuvalt on eriti hoolikalt läbi mõeldud ühiselt kasutatavate ruumide kontseptsioon ning püütud arvestada kõiki õpilaste võimalikke vajadusi.

Läbipaistvad seinad ja uksed loovad täiendava avatuse ja läbipaistvuse atmosfääri, ent õppetöö vajadusi arvestades on neid võimalik ka kinni katta. Avatus ei ole seega paratamatu, vaid modifitseeritav vastavalt ruumi kasutavate inimeste vajadustele. Kooliruumis on välditud pimedaid soppe, kuhu inimene võiks “ära kaduda”, privaatsust võimaldavad erinevad tasapinnad ja muud ruumi liigendamise võtted (nt väiksemad lauad). Sel viisil on arvestatud niihästi sotsiaalselt aktiivsete kui vähemaktiivsete õpilaste vajadustega.

Kooliruumi kaudu loodud võimalusi toetab kogu kooli töökorraldus: loobumine koolikellast annab õpilastele ja õpetajatele sõnumi, et neid koheldakse kui professionaale, kes suudavad ise oma tööd planeerida. See võimaldab soovi korral luua pisut pikemaid lõunapause, mida võib kasutada niihästi söömiseks kui õueskäimiseks, aga ka õppimiseks või sõpradega suhtlemiseks.