INIMESED


Riho Mõtlep - MAREK' i kontaktisik
riho.motlep(ät)ut.ee
Geoloogia teadur  
   

Rakendusuuringute vallas osalenud põlevkivi keemiatööstusest ja energeetikast pärinevate jäätmaterjalide ladestamistehnoloogiate arendamisega, selle edukuse või potentsiaalsete keskkonnaohtude hindamisega ning jäätmete taaskasutusvaldkondade välja töötamise ja arendamisega.

      
Alar Rosentau
alar.rosentau(ät)ut.ee
Rakendusgeoloogia professor

Eesti riigi, omavalitsuste ja kaevandajate nõustamine strateegiliste otsuste tegemisel maapõue nutika uurimise, kasutamise ja kaevandusalade korrastamise osas.

  
Argo Jõeleht
argo.joeleht(ät)ut.ee 
Geoloogia kaasprofessor

Geofüüsikaliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute ekspert. Geofüüsika meetodite rakendamine maapõue ehituse uuringutes ja inimtegevuse mõju modelleerimine veerežiimi muutumises hüdrogeoloogiliste uuringute kaudu

 


Aveliina Helm
aveliina.helm(ät)ut.ee
Taastamisökoloogia professor
   

Esindab MAREK-is looduskaitse ja elurikkusega seotud valdkonda. Oma teadustöös keskendub ta elurikkusega seotud teemadele, uurides inimtegevuse ja maastikustruktuuri rolli koosluste biomitmekesisusele. Pädevuste hulka kuuluvad maapõueressursside kasutamisega seotud looduskaitselised aspektid ning planeeritavate tegevuste mõju ökosüsteemidele ja elurikkusele. Nõustab karjäärialade loodussõbraliku ja tulemusliku bioloogilise korrastamise ning ka looduslike ökosüsteemide taastamisega seotud küsimustes. Koostöös Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadlastega aitab korraldada, läbi viia ja koostada koosluste inventuure, alade kaitseväärtuste hinnanguid, teaduslikele alustele tuginevaid bioloogilise korrastamise kavasid ning maastikuskaalas analüüse tegevuse loodussäästlikkuse tagamiseks. Omab kogemust liikide ja ökosüsteemide ümberasustamisega ning looduslike liikide seemnete kogumise, säilitamise ja külvamisega seotud küsimustes.

 

Enn Karro
enn.karro(ät)ut.ee 
Geoloogia kaasprofessor

Rakendusuuringud ja teadustegevus on seotud põhjavee keemilise koostise formeerumise ning seda mõjutavate looduslike ja antropogeensete faktorite selgitamisega ning mikroelementide geoloogilise päritolu, geokeemilise käitumise ja seonduvate terviseriskide uuringutega joogiveena tarbitavas põhjavees.

 

Ester Oras
ester.oras(ät)ut.ee 
Arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor

Teadustöö arheokeemias, fookusega toitumise- jm jäägianalüüside ning rännete uurimisel. Konsultatsioon arheoloogia valdkonnas: arheoloogilised eeluuringud ja välitööd, maastikuseire ja arhiiviotsingud, eksperthinnangud, koostöö Muinsuskaitseametiga, kultuuripärandi säilitamine ja laboratoorsed uuringud.

Diana Eerma
diana.eerma(ät)ut.ee
Majanduspoliitika kaasprofessor

Huvid hõlmavad mitmeid majanduseteaduste valdkonna teemasid. On tegelenud riigi majanduspoliitika aluspõhimõtete uurimise, konkurentsipoliitika, regionaalpoliitika ja infrastruktuuripoliitika uuringutega ning nende sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsiga. Olulisim panus maapõueressursside kasutamise ja uute maavarade võimaliku kasutuselevõtu mõistlikuse hindamise osas on maavaradega seotud majandustegevusega kaasneva sotsiaal-majadusliku ja keskkonnatulemuse arvestuse analüüs, mille kaudu saab hinnata kaasnevat mõju kohalike kogukondade ja ühiskonna heaolus tervikuna.

 

  
Jüri Plado
juri.plado(ät)ut.ee 
Geoloogia kaasprofessor

Juhtinud ja osalenud paljudes rakenduslikes maavarade uuringute projektides. Erinevate geofüüsikaliste meetodite rakendamise ja kasutusvõimaluste uuringute kaudu. Põhilised tegevusalad ja rakendusuuringute suunad seotud geoloogilise kaardistamise, petrofüüsikaliste ja geofüüsikaliste uuringutega ning maavarade leviku kaardistamise ja uuringutega.

Hannes Veinla 
hannes.veinla(ät)ut.ee  
Keskkonnaõiguse ekspert

Uurimisvaldkonnaks on keskkonnaõigus, sh. maapõueõigus ja looduskaitseõigus. Ülikooliväliselt on olnud Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimise töögrupi juht ja aktiivselt osalenud seadusloomes. Tema juhtimisel on valmis saanud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) eelnõu, mis on Riigikogu poolt vastu võetud ja nüüdseks ka põhiosas jõustunud. KeÜS on alusraamistikuks keskkonnaõiguse edasisel uuendamisel ja ühtlustamisel. On uurinud ka avalikkuse esindajate ligipääsu keskkonnateabele ja nende osalemisvõimalusi keskkonnaalases haldusmenetluses, sealhulgas keskkonnalubade andmisel (sh. maapõue valdkonnas).

Kalle Kirsimäe
kalle.kirsimae(ät)ut.ee 
Geoloogia professor, geoloogia ja mineraloogia 

Rakendusuuringute kompetents on eelkõige seotud põlevkivi ja energiasektori mitmetahuliste uuringute teostamises ning eksperdina oalemises nii uuringute kavandamises, teostamises kui ka esile kerkinud probleemidele teadusliku hinnangu andmises. Uuringute valdkonnad hõlmavad materjaliuuringuid, põlevkivitööstuse jäätmaterjalide taaskasutustehnoloogiate arendamist, tööstusjäätmete ladestamisega kaasnevaid keskkonna ja geotehnilisi küsimusi. Eesti maavarade uuringud, nende kaevandamise ja kasutamisega kaasnevad tehnoloogilised ja keskkonnaprobleemid.

Kati Orru
kati.orru(ät)ut.ee 
Kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor

Indiviidi ja tema sotsiaalse ning füüsilise keskkonna vaheliste suhete uuringud. Tegelenud ja läbi viinud rahvusvahelisi võrdlusuuringuid ja riiklikke tellimustöid inimeste arusaamadest riskidest oma tervisele, heaolule ja keskkonnale. Uurimishuviks on ka ühiskondlike muutuste juhtimine, sealhulgas kuidas toime tulla vastuseisuga muutustele ühiskonnas ja meid ümbritsevas keskkonnas. Valdab huvigruppide analüüsi ning poliitikasekkumise sotsiaalsete mõjude hindamise tehnikaid.

  
Leho Ainsaar
leho.ainsaar(ät)ut.ee 
Geoloogia professor

Osalenud projektides Eesti ehituslubjakivi ja tehnoloogilise lubjakivi varude ja kvaliteedi uurimisel. Teadustöö teemadeks Paleosoikumi karbonaatkivimid, kliima ja keskkonnasüdmused, vanade settebasseinide ajalugu, karbonaatkivimite litoloogia ja geokeemia, Ordoviitsiumi ja Siluri merede ning keskkondade areng Ida-Euroopa platvormil ja Siberis ning globaalsetest keskkonnamuutustest ja elu arengust Paleosoikumis.

 

Marko Kohv
marko.kohv(ät)ut.ee 
Rakendusgeoloogia teadur

Tegelenud peamiselt hüdroloogia ning hüdrogeoloogilise seire ning mudeldamisega. Suuremad projektid on seotud põlevkivi kaevandamise mõjude seire ja modelleerimisega Ida-Virumaal Selisoos ning Muraka soostikus. Teiseks suuremaks suunaks on turbakaevandamisega kaasnevate hüdroloogiliste mõjude seire, modelleerimine ning leevendusmeetmete arendamine.

 

    
Tiit Hang
tiit.hang(ät)ut.ee 
Geoloogia kaasprofessor

Pinnakatte rakendusuuringute ekspert. Maapõueressursside kaardistamine ja välitööde korraldamine.