Vana kirjakeele sõnastik

peldik

Sõna peldik on olemas juba Heinrich Stahli sõnastikus 1637. aastal.
Esimene teadaolev kirjalik tekst, kus peldik’ut on kasutatud, on lõunaeestikeelne Wastne Testament 1686. aastast. Tundub, et tõlkijad Andreas ja Adrian Virginius on siin lähtunud kreeka tekstist ja tahtnud tõlkida sõna ἀφεδρῶν (vt Mk 7:19 ja Mt 15:17). Teistes Uue Testamendi tõlgetes on eeskujuks olnud Luther ja sõna peldik neis ei esine.

Sõna peldik on Virginiused kasutanud ka oma käsikirjalises Vana Testamendi tõlkes (1687–1690), salmides Km 3:24 ja 2Kn 10:27. Viimases on peldik ka 1739. aasta Piiblis ja veel 1939. aasta juubeliväljaandeski. Hiljem on eelistatud tõlget käimla.

Sõna peldik päritolu pole üheselt selge. Paul Ariste (1981) järgi võiks see olla laenatud baltisaksa sõnast peldik, mis omakorda võib põlvneda alamsaksa liitsõnast *pȫldīk ’roiskveetiik, roojatiik’, mida aga keskalamsaksa sõnaraamatud ei esita.

Julius Mägiste peab võimalikuks allikaks keskalamsaksa sõna spelte ’sõkal, kest’, mis võis eesti keelde tulla kujul pelt (vrd vadja peltti ’agan, aganad’, samuti mõnes lõunaeesti murrakus, vt EMS). Kohatähenduse andev liide –ik on sel juhul lisatud eesti keeles ja tuletise esialgne tähendus võis olla ‘aganasara’. Aganasara kasutati, nagu Mägiste kirjutab, omal ajal käimlana. (Mägiste 1982–1983)

Ja nemmad kiskusid Paali ebbausso-samba mahha, Paali kodda kiskusid nemmad ka mahha ja teggid sedda peltikkuks tännapäni. (Piibel 1739)
‘Ja nad kiskusid maha Baali samba, kiskusid maha Baali koja ja tegid selle käimlaks tänapäevani.’ (2Kn 10: 27)

peldiku-kamber

Kui täma nüüd olli wälja läänut, sis tullit need Sullased sinna jure, nink näggit, et se Leht-Maja-uks olli kinni-sugdut, ja nämat ütlit: Ehk on täma wahhest Peldiko-Kambri sisse läänut. (EPAK: Virginiused 1687–1690)
‘Ja kui ta oli väljunud, siis tulid sisse kuninga sulased ja vaatasid, ja ennäe, ülakambri uksed olid suletud. Nad ütlesid: „Küllap ta toimetab vilus kambris oma asju.”’ (Km 3:24)

1686

Es teije moista / et kik mes Suhst sisse lät / se lät Kötto / nink sahb Pöldikutte wälja heidetus? (EPAK: Wastne Testament 1686)
‘Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja?’ (Mt 15:17)

Stahl 1637

Heimlich gemach / peltick / peltickust.


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Anzucht / (Cloack) peltick Heimlich gemach / peltick / u Heimlich Gemach / [cloaca] peltick / u scheis-Haus / [secessus] peltick


Vestring 1710–1730

Peldik G ko Der Abtrit


Clare 1730

Pöldik, o, das Heimliche Gemache.
Pöldikutte minnema, auf den Abtritt gehen.


Thor Helle 1732

peldik der Abtritt, Secret.


Svenske 18. saj I pool

Pöldick. Heimlich Gemach.
Pöldikutte miñema, aufn Abtritt gehen.


Hupel 1818

peldik, ko, Abtritt, heimlich Gemach, r.[Tallinna k] d.[Tartu k]
peldikutte auf den Abtritt (gehen) d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

peľdik G. peľdiku (põľdik) Abtritt, heimliches Gemach.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,03
18. sajandil – 0,01

a.saav.
18. saj peltikkuks

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
• Mägiste, Julius 1982–1983. Estnisches Etymologisches Wörterbuch. Helsinki: Finnisch-Ugrische Gesellschaft.