murjan

Murjan tähenduses 'maur, mooramaalane, neeger' on eesti keelde laenatud alamsaksa (moriān) või rootsi keelest seoses misjonikirjanduse levikuga 18. sajandi lõpus.

Varem (17. sajandil) on seda sõna kasutanud Johannes Gutslaff, kuid ainult käsikirjas. Heinrich Göseken (1660) on pakkunud eesti keelde vastet mustmaa rahvas.

Tüvi maur/moor on tuntud mitmetes keeltes ja on algselt pärit ladina sõnast Maurus 'vanaaja Mauretaania (tänapäeva Alžeeria ja Maroko põhjaosa) elanik'. Ladina Maurus omakorda on pärit vanakreeka sõnast Μαῦρος (Má͞uros). (DWDS)

Tähendused ja näitelaused

Need maad, mis õtse kõhhe päwa alla heidawad, on needsammad, kus keige tullisemad pallawad, mis innimest süssi mustaks põlletawad: agga nisuggused mustad innimessed nimmetakse Moriks ehk Murjaniks. (Masing 1818)
'Need maad, mis jäävad otse ekvaatorile, on needsamad, kus on kõige tulisem palavus, mis inimese süsimustaks põletab, aga selliseid musti inimesi nimetatakse mooriks ehk murjaniks.'

Esmaesinemus

1648–1656? (käsikirjas)

N. t. touwsis ülles n. letz; n. Kaje ütz Murjani mehs, Candacesse neihnde muriannite K⌈unnin⌉galicko Emmanda kambri mehs, ke keicke t. Kalli nöuwo pähl olli, olli tulnut Ierusalemmihe Kummardama. (Gutslaff 1648–1656?)
'Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake+ võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama' (Ap 8: 27)

1782 (trükises)

Magnus ei olnud ka ilmas enne sesuggust ellokad näinud; agga temma olli moistlik ja teädis, et kurrat ei woi maa peäle tulla, weel wähhemalt ennast näita: peäleki olli ta kolis öppinud, et keik innimessed ei olle nisugguse walge silmnäoka kui meie, waid et seäl maal, kus päike wägga äggedast paistab; mustad innimessed ellawad, kedda Moramamehhiks ehk Murjaniks kutsotakse. (Arvelius 1782)
'Magnus ei olnud varem ilmaski seesugust elukat näinud, aga ta oli mõistlik ja teadis, et kurat ei või maa peale tulla ega ennast näidata, pealegi oli ta koolis õppinud, et kõik inimesed ei ole niisuguse valge silmnäoga nagu meie, vaid et seal maal, kus päike väga teravalt paistab, mustad inimesed elavad, keda Mooramaa meesteks ehk murjaniteks kutsutakse.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

mohr / (æthiops) mustmah rahwas

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

muŕjan G. muŕjani Mohr, Neger.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,02

Vormistik

a.om.
   18. saj murjani

a.saav
   18. saj murjaniks

Teemad: alamsaksa laen, rootsi laen
Kirjandus
•DWDS = „Mohr“, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/Mohr>, abgerufen am 05.03.2021.
Sisu viimati muudetud 05/03/2021
Külli Prillop