Vana kirjakeele sõnastik

rüstvanker

Oletatavasti 1697. aastal (aga võib-olla ka 18. sajandi alguses) eesti keeles avaldatud Rootsi kuninga sõjaseadustes leiduva liitsõna rüstvanker ’(kummiga) sõjavanker (varustuse vedamiseks)’ esiosis on arvatavasti võetud rootsi keelest, kuigi sama tüvi on olemas nii alamsaksa kui saksa keeles ning saksa keeles on kasutusel olnud ka sama algusosaga liitsõna rüstwagen – vähemasti Johann Christoph Clare lõunaeesti-saksa sõnastikus (1730) on see antud eesti sõnaühendi kum̄iga wanker ’katusega vanker’ vasteks.

Wiedemanni sõnastikus (1893) leidub neologismiks märgitud ↗rüüstama, mille saksa vasteks on rüsten, ausrüsten ’varustama’. Selleski sõnas võib olla sama tüvi.

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
‘Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.’

1697(?)

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
‘Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

rǖstama, -an, -ata (ada) rüsten, ausrüsten

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

a.nim.
17. saj rüst

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Rootsi laensõnadest vanemas eesti kirjakeeles. – Keelekontaktid. Tallinn: Valgus, lk 148–157.