Vana kirjakeele sõnastik

eksempel

Saksa keelest võetud sõna eksempel ‘eeskuju, näide’ on kasutanud 17. sajandi autorid ja see sõna on esitatud ka Heinrich Gösekeni sõnastikus (1660).

Vahepeal sõna unustatakse, aga uuesti ilmub see kasutusele 19. sajandi lõpus. Wiedemann (1893) ütlebki, et eksempel on uudissõna.

‘eeskuju, näide’

Agkas semperrast on münnul Arm antut / eth münno wasto Jesus Christus issiehranis nöitis keicke Kannatusse / ninck eth minna üx Exempel ollexin neile / kumbat temma sisse usckma peawat sex igkwessex Ellux.
‘Kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu.’ (1Tm 1: 16)

1601 (käsikirjas)

Tæma mainitzeb kaas Israelle, se on, se Pöha Rÿsti Kirck, ninck keick nente samade Luhlieckmeßet, et næmat tæma Exempli prast, piddawat kaas sen Issanda pæle lothma. (Müller 1601)
‘Tema manitseb ka Iisraeli, see tähendab püha ristikirikut ja kõiki tema liikmeid, et nad tema eeskujul samuti Issanda peale loodaksid.’

1638 (trükitekstis)

SE üllemb ninck suhremb Exempel on Jummala Poja / JEsusse Christusse / meije önnistegkija … (Stahl 1638)
‘See ülem ning suurem näide on Jumala Pojast, meie Õnnistegijast …’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Exempel / tehhendaminne / Exempel.


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

eksempel G. eksempli Exempel, Rechenexempel [neologism]

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,86
18. sajandil – 0,00

a.nim.
17. saj exempel
a.om.
17. saj exempli, exẽpli, exempele
a.os.
17. saj exemplit
a.seestü.
17. saj exemplist
a.saav
17. saj exemplix
m.nim.
17. saj exemplit

m.om.
17. saj exemplide

Kirjandus

• Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus