masin

Rahvusvaheline sõna masin leiab eestikeelsetes trükitekstides kasutust alates 19. sajandi I poolest. Mõni toonane autor on võõra laensõna järele sulgudesse lisanud selgitava omasõna riist.

Esialgu käänatakse sõna masin nii i- kui ka a-tüvelisena (masini või masina) ja ka kirjapilt varieerub (vana ortograafia reeglite järgi massin, aga ka saksa- või venepärasele hääldusele viitav mashin). 1918. aasta „Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamatus“ fikseeritakse, et in-lõpulised sõnad nagu masin käänduvad a-tüvelistena.

Tähendused ja näitelaused

Liiwlandima maja- nink mapiddamise asju eddesisaatmise koggodus Tarto linan Karl von Lipharti herra üllemba wallitsuse al pakkup sellele, ke jõwwap kige parrembat nink kõlblikkumbat rehhepesmise-massinat wäljamöttelda, kokkosäeda nink üllesnäüta, 700 höbberuublit awwohinda. (Tallorahva Kulutaja, 1. mai 1849)
'Liivimaa maja- ning maapidamise asjade edendamise kogudus Tartus hr Karl von Lipharti ülemvalitsuse all pakub sellele, kes suudab kõige parema ja kõlblikuma rehepeksumasina välja mõelda, kokku seada ning ette näidata, auhinnaks 700 hõberubla.'
Ja Looja ei pea neid mashinid meie ees mitte salajaks, waid on meile mõistuse andnud, et meie aegapidi ikka rohkem tutwaks saaksime loomuse tööga. (Eesti Postimehe lisaleht 4. august 1871)
'Ja Looja ei hoia neid masinaid [= päikest, planeete] meie eest salajas, vaid on andnud meile mõistuse, et me aegapidi ikka rohkem tuttavaks saaksime loomuse tööga.'

Esmaesinemus

19. saj I pool

Pessemisse tarwis on head massinid (riistad) ehhitud ... (Jordan 1840)
'Pesemise jaoks on head masinad (riistad) ehitatud ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

mashin G. mashina, masin G. masina, masiṅg G. masiṅgi = mazin
mazin G. mazina, mazini (I)[saartel], maziṅg G. maziṅgi (mashin, masin, masiṅg) Maschine, Dampfschiff,
mazina-la͜ew Dampfschiff,
a͜uru-m. Locomobile, Dampfmaschine,
häksli-m. Häckselmaschine,
elektri-m., elektrizēr-m. Electrisirmaschine,
kaṅṅur-m. mechanischer Webstuhl,
kǟrima-m. (d)[Tartu k]Schermaschine,
kedraja m., kedrama-m., kedruze-m. Spinnmaschine,
klaperdamize-m. Klappermaschine,
koľgi-m. Brechmaschine,
krāź-m. Kratz maschine,
kräss-m. Rauhmaschine,
ku͜iwatamize-m. Centrifugalmaschine,
kūli-m., kartät́si-m. Mitrailleuse,
küli-m. Säemaschine,
lahutamize-m., lokk-m., huṅt-m. Hund, Maschine zum Zerzupfen der Wolle,
lina-m. neue Flachsbreche,
lōu-m. Pferderechen, Maschine zum Zusammennehmen des gemähten Heues,
nīdu-m. Mähmaschine,
pä͜ewa-m. photographischer Apparat,
pe͜a-m. Guillotine,
pīru-m. Pergelhobel,
pörgu-m. Höllenmaschine,
preśś-m. Dreschmaschine,
ra͜ud-tē-m. Eisenbahnlocomotive,
rehe-peksu-m. Dreschmaschine,
rulli-m. mechanische Kleiderrolle,
sagartas-m. mechanischer Webstuhl,
tampe-m. Walkmaschine,
taṅnu̇-m. Grützputzmaschine,
trīkimize-m. Plättofen, Plätteisen mit Kohlen,
tule-m. Dampfmaschine, Dampfschiff,
huńt-m. = lahutamize-m., wǟnamize-m. Maschine, in welcher Garn zwischen Rollen aus gerungen wird,
wedaja m. Locomotive.
mazindama, -dan, -dada (masindama) mit der Maschine bearbeiten.
mazinik G. maziniku, mazinist G. mazinisti Maschinist. [neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: rahvusvaheline sõna, tüvevokaal
Sisu viimati muudetud 12/07/2022
Külli Prillop