katse

Katse 'püüd midagi teha' on saadud sõnast ↗katsuma, mis algselt tähendas 'vaatama', aga ka 'hoidma, hoolitsema'. 18. sajandil lisandub tähendus 'proovima, katsetama, üritama'. Samal ajal ilmub tekstidesse tuletis katse, esialgu siiski ainult ühe piiblisalmi tõlkes: laske oma võrgud vette loomuse katseks.

Sõna katse kasutussagedus suureneb oluliselt 19. sajandil; 18. sajandi lõpust alates lisanduvad tähendused 'teadmiste kontroll, eksam' ja 'eksperiment, proov', nt katse pärast. Samal ajal saab katsuma-verbi põhitähenduseks 'puudutama', aga tuletise katse tähendust see enam ei mõjuta.

 

Tähendused ja näitelaused

'püüd midagi teha'

Seddasamma kidetakse ka Hannoweri rahwast, kus keik katsed, rahwast mässama aeada, ärrakatsutud, agga ommetige tühja läinud. (Perno Postimees ehk Näddalileht, 10. aprill 1868)
'Sellesama pärast kiidetakse ka Hannoveri rahvast, kus kõik katsed rahvast mässama õhutada ära prooviti, aga need ometi tühja läksid.'

'eksperiment, proov'

Agga se ahhi peab ni pallaw ollema, et kui üks pabberi tük katseks senna sisse wissatakse, se siis pruunkoldseks saab. (Lithander 1781)
'Aga ahi peab olema nii kuum, et kui sinna prooviks paberitükk sisse vistakse, muutub see pruun-kuldseks.'
Wimaks õmmetige katsus üks siin, ja tõine seäl, katse pärrast mõnda kartuhwli mahha panna; ja leidsid ka süggise kobbaraid wõssude al; agga et selle wilja harrimise wisi weel ei mõistetud, ei olnud ka katsest mitte suurt asja [...] (Masing 1821)
'Viimaks ometi proovis üks siin ja teine seal, katseks mõne kartuli maha panna; ja leiti sügisel ka kobaraid pealsete alt; aga et selle vilja kasvatamise viisi veel ei mõistetud, ei olnud ka katsest suuremat asja [...]'
1838mal aastal andsime selle asja pärrast ühhes saksa kele kirjas essimest korda nõu ja käskisime katse kombel soola-appud obbose muhho-tõbbe wasto prukida; nüüd on sedda rohto jubba mitmes kohhas prugitud ja iggakord warmalist abbi sest nähtud. (Kreutzwald 1843)
'1838. aastal andsime selle asja kohta esimest korda nõu ühes saksakeelses kirjas ja käskisime hobuse muhktõve vastu proovida soolhapet; nüüd on seda rohtu juba mitmes kohas pruugitud ja sellest iga kord kiiret abi saadud.'

'teadmiste kontroll, eksam'

Et ma kolid sui-aial ennamist seiswad, siis on wägga sowida, et ommeti 6 kuud koli petakse, ja sui iggas kuus kord kokko tullakse katsele; muido risuwad puoksad sui koddo keik jälle ärra, mis talwe kolis öppiti: sest noor pea on ussinwötma, ussin jätma. (Perno Postimees ehk Näddalileht, 24. september 1858)
'Et maakoolid on suvel enamasti kinni, siis tuleb väga soovitada, et siiski 6 kuud kooli peetaks ja suvel kord kuus katsetele kokku tuldaks, muidu riisuvad puuoksad suvel kodus kõik jälle ära, mis talvel koolis õpiti, sest noor pea on kiire õppima ja kiire unustama.'

Sõnaühendid

koolikatse

Koolikatse
Koolmeister: No lapsed, teie teaye jo ammu, et maailm ümmargune on, n'agu lõngakera (lapsed raputawad päid), ütelge mulle nüüd, kes seiswad oma jalgega meite jalge wastu?
Lapsed: Ei tea, ei wõi näha.
Koolmeister: Noh, kui meie siin maakerast otse kohe haugu läbi kaewama, mis teine poolt wälja ulatab, kuhu tuleme siis wälja?
Lapsed: Meie tuleme siis haugust wälja. (Eesti Postimehe lisaleht, 15. oktoober 1875)

Esmaesinemus

1715

Agga kui temma löppes räkimast / ütlis temma Simona wasto: Soua süggawale / ja wiska Nota wälja / ühhe Loma katseks. (Uus testament 1715)
'Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: "Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!"' (Lk 5:4)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

spiegel / [speculum] warjo katz / pegel.

Thor Helle 1732

katseks zum Versuch.

Hupel 1818

kats, e, Versuch; Besuch (nom. selt.[nominatiivis harva]) r[Tallinna k.] siehe! ad.[adverbina] r.[Tallinna k.]
katseks zum Versuche, zur Probe.
katselle minnema eine Wöchnerin besuchen.

Wiedemann 1893

katse G. katse Versuch, Probe, Prüfung, Beschauung,
ma tōn katse ka͜ubaks od. katseks ich bringe etwas zum Versuch, zur Probe,
katse-kakk zum Versuch gebackenes kleines Brot,
katsele tulema zur Prüfung, zum Examen kommen,
katsele minema, tulema zum Besuch gehen, kommen (bes. zu Kranken, Wöchnerinnen),
õnne-katseks auf gut Glück,
pe͜a-katse Generalprobe,
prōwi-k. Prüfung, Probe,
uzu-katse Glaubens-prüfung,
waŕju-k. (G[=Gösekenil]) Spiegel.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,10

Vormistik

a.saav.
   18. saj katseks

Sisu viimati muudetud 17/06/2020
Külli Prillop