igalik

Asesõna igalik (alati ühendis üks igalik) ’igaüks’ on kasutanud 17. sajandi autorid.

Tõenäoliselt on igalik laenatud alamsaksa keelest (keskalamsaksa igelik ’igaüks’). Samas võib tegemist olla ka eesti keeles moodustatud tuletisega iga + -lik. Alamsaksa igalik võis olla eeskujuks niisuguse tuletise loomisel. (Norvik 1959)

Eesti murdesõnastikud sõna igalik tähenduses ’igaüks’ ei esita; samuti ei esita seda ükski vana sõnastik peale Heinrich Stahli oma (1637). Võimalik, et igalik leviski ainult kirjakeeles ning peamiselt Heinrich Stahli teoste kaudu. Stahli-eelsest ajast säilinud Georg Mülleri jutlustes (1600–1606) asesõna igalik ei leidu, kuigi Müller oli tallinlane ja just Tallinna eestlaste keeles oli palju saksa- ja rootsimõjulist sõnavara. Samas pakuvad Mülleri jutlused kaudset tuge hüpoteesile, et igalik on alamsakse keele mõjul tekkinud tuletis. Eesti sõna igalik 2. silbis on a täpselt nagu sõna iga 2. silbiski, ent alamsaksa sõnas on e. Müller on sõna iga kasutanud ka e-lisena, seda eriti sageli just liitsõnades, nagu igkemees või igkepäiw. See võiks viidata alamsaksa igelik-sõna mõjule. Kui igelik tekitas hääldusvariandi igemees (igamees asemele), siis miks mitte ka tuletise igalik (liitsõna igamees asemele).

Tähendused ja näitelaused

igalik, üks igalik 'igaüks'

Jummala silmat nehwat öhe igkalicko tee pehle / ninck temma wallatap keick nende / keimisset. (Stahl 1638)
Sest [Jumala] silmad on igaühe teede peal ja ta näeb kõiki tema samme. (Ii 34: 21)
Se om küll, et ütteleggaliko peiwal omma murre om. (Rossihnius 1632)
'Igale päevale piisab oma vaevast.' (Mt 6: 32)

Esmaesinemus

1632

Meije peame Iummalat peljama ninck armastama, et meije kassinaste ninck puchtaste ellame, sönnade ninck teggude sissen, ninck ütz eggalick omma abbikahsa armastame ninck auwustame. (Rossihnius 1632)
'Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me vooruslikult ja puhtalt elame nii mõtetes, sõnades kui tegudes, ja et igaüks armastab ja austab oma abikaasat.'
Meije peame Jummala kartma ninck armastama / eth meije illusaste ninck kassinaste ellame Könnede ninck teggode sees / ninck üx iggalick omma Abbikahsa armastame / ninck auwustame. (Stahl 1632)
'Me peame Jumalat kartma ja armastama nii, et me vooruslikult ja puhtalt elame nii mõtetes, sõnades kui tegudes, ja et igaüks armastab ja austab oma abikaasat.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Iglicher / igkalick / igkalickust / igka üx / igkast / öhest / igkamees.

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 2,06
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim.
   17. saj igkalick, iggalick, iggalick, iggalik, eggalick, eggalik, eggelik
a.om.
   17. saj igkalicko, iggalick, iggalick, iggalik, eggalick, eggaliko, eggelik
a.seestü.
   17. saj igkalickust
a.alaleü.
   17. saj eggalikulle
a.alalü.
   17. saj igkalickul, iggalickul

Teemad: alamsaksa laen, lik-liide
Kirjandus
•Norvik, Madis 1959. Eesti lik-sufiksist. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 29–31.
Sisu viimati muudetud 25/04/2023
Külli Prillop