Vana kirjakeele sõnastik

haaval

Muutumatu sõna haaval on leksikaliseerunud alalütleva käände vorm sõnast ↗haav. Nimisõna haav algne tähendus oli ’löök’ (Nt veel Stahli sõnastikus (1637) on saksa Schlag ’löök’ vasteks haav.) Tähendusest ’löök’ on kujunenud tähendus ’haav’. (ETY)

Alalütlev kääne võis vanemas eesti keeles märkida ka viisi või vahendit (vrd sugulaskeeltes: isuri suksiloil ’suuskadel (suuskadega)’, soome kirveellä ’kirvega’). Käändevormi haaval algne otsene tähendus oli niisiis ’löögiga, löögi abil’. Sellest omakorda oli hiljemalt 17. sajandi alguseks arenenud väljend ühel haaval ’(ühe löögiga >) ühekorraga’ (vrd tänapäevased sarnased väljendid ühel hoobil, ühe ropsuga jm), nt patt on ühel haaval meie peale sadanud. Varasema kasutuse kohta andmed puuduvad.

1630. aastate tekstides on kasutatud sõna haav osastavat käänet tähenduses ’[teist, kolmandat …] korda’, nt teist haava läks ta eemale. Samuti esineb haaval tähenduses ’korral’, nt sina ei saa mulle sel haaval järgneda.

Muudes käändevormides tähendus ’kord’ esile ei tule.

1739. aasta piiblitõlkes on haaval kasutus juba tänapäevane (kuigi tänapeval eelistatakse samas kontekstis uuemat sõna ↗kaupa), nt sada haaval ‘sajakaupa’.

18. sajandi lõpu tekstides on haaval asemele tulnud määrsõnaliitega -lt moodustatud haavalt, mida kasutati kas määrsõnana, nt ära pane rohkem kui üht muna haavalt taignasse, või kaassõnana, nt lisa 8 muna kaks haavalt.

‘korda; korral’

Töisthawa lex tem͂a tahs / pallus ninck laus: Münno Jssa / kus se mitte woip olla / eth sesinnane karrickas münnust erra lehp / miña pean temma johma / sihs sündko sünno tachtminne (Stahl 1638)
‘Teist korda läks ta eemale, palus ja lausus: “Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!”‘
Iesus kostis temma wasto: Kohe minna läh, ei woj sinna sel hawal minnu perra tulla, enge sinna saht teisel hawal minnu perra tullema. (Rossihnius 1632)
‘Jeesus vastas: “Kuhu mina lähen, sinna ei saa sina mulle praegu järgneda, aga sa järgned hiljem.”‘ (Jh 13: 36)

‘kaupa’

Ja Wilistide würstid käisid sadda hawal ja tuhhat hawal, ja Tawet ja temma mehhed käisid taggumisses otsas Akisiga. (Piibel 1739)
‘Vilistite vürstid liikusid edasi sadade ja tuhandete kaupa, aga Taavet ja tema mehed liikusid viimastena koos Aakisega.’ (1Sm 29:2)
Saab se sedda wisi keenud, siis wotta tulle peält mahha, ja panne 8 munna, agga üksnäs kaks hawalt, ikke hästi pekstes, senna sisse . (Lithander 1781)
‘Kui [piima-jahu segu] on ära keenud, siis see võta tule pealt ära ja klopi sinna sisse 8 muna, aga üksnes kahekaupa.’

‘(ühe)korraga’

Agga ärra panne ennam kui üht munna hawalt sisse, ja sedda wahhet, peksa taignat hästi, et ühtegi klimpi sees ep olle nähha. (Lithander 1781)
‘Aga ära pane rohkem kui üht muna korraga [taigna] sisse ja vahepeal klopi tainast hästi, et ühtegi jahutükki sees ei oleks näha.’

ühel haaval ‘ühekorraga’

Adam meddÿ keickede Eßimene Ißa, on lebbÿ tæma Vngehorsame (wie ihr im ersten Theil gehöret) sen Pattu , Surma ninck Iumala wiha meddÿ pæle thonut, selkombel, kudt v̈x suhr wichma saddo wahelt saab, ninda on se Pattu v̈chel hawal meddÿ pæle saddanut (Müller 1603)
‘Aadam, meie kõikide esiisa, on oma sõnakuulmatuse tõttu (nagu te esimeses osas kuulsite) patu, surma ja Jumala viha meie peale toonud, [just] nii nagu vahel tugevasti vihma sajab, nii on patt ühekorraga meie peale sadanud’

1602

Se Patriarch Abraham on v̈chel hawal Nelli Kuñingkat maha löhnut. (Müller 1602)
‘See patriarh Aabraham on ühekorraga neli kuningat maha löönud.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730

Hawal. Zugleich, auf einmahl Ühhelhawal | Ühhelhobil | Ühhel Korral Auf einmahl


Thor Helle 1732


Hupel 1818

hawal, u. hawalt, zugleich, auf einmal.
sel hawal dieses Mal. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

hāw G. hāwa
1) Hieb, Wunde [—];
2) Mal, Zeit,
hāwal, hāwalt zur Zeit, auf ein Mal,
üks h. einzeln,
pizut h., wähe h. allmählich, bei Wenigem, tükk h. Stück für Stück,
ühel hāwal mit einem Mal,
sell h. dieses Mal,
temmä od. timma hāwa (d)[Tartu k] heuer,
kolma hāwa (d)[Tartu k] vor Zeiten.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,32
18. sajandil – 0,47

haaval on muutumatu sõna.

Kirjandus

• ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.