Vana kirjakeele sõnastik

muistma

Sõnal muistma on kaks tähendust: 1) ‘mõistma’, 2) ‘meeles pidama, mäletama’.

Tegemist on soome-ugri tüvega (ETY), mis põhjapoolsetes läänemeresoome keeltes on kasutusel tähenduses ‘mäletama’ ja lõunapoolsetes tähenduses ‘mõistma’. Vanades eestikeelsetes tekstides tuleb tähendus ‘mäletama’ esile ainult korra – 1535. a Wanradti-Koelli katekismuses.

Tänapäevaks on sõnatüve kunagine ui-diftong asendunud õi-ga. ui-line muistma esineb samuti ainult Wanradti-Koelli katekismuses (hilisemates tekstides on ↗mõistma).

Johann Koell, katekismuse tõlkija, oli Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja. Pole selge, kas häälikkuju muistma ja tähendus ‘mäletama’ Koelli tekstis on soomepärasus või tol ajal teatud piirkondades veel säilinud vanem keelend. Eesti murretes on muistma ‘mõistma; mäletama’ üles kirjutatud just äärealadelt (Hiiumaa, Leivu keelesaar) ja kirderannikumurde aladelt, kus on mitmeid soome keelega ühiseid jooni (vt EMS).

Wanradti-Koelli katekismuses leidub ka nimisõnaline muistma ‘mõistmine’, millele on lõppu lisatud veel üks arhailine keelend, nimelt (arvatavasti) kuulumist märkiv liide –s, mis Koelli ajal enam ei olnud produktiivne ega selge tähendusega.

Wanradti-Koelli katekismus on omapärane selle poolest, et trükitud teksti serval on trükitud korrektuuriparandused, mille tegija pole teada. Nimisõnaline muistmas on ühes sellises paranduses:

‘mõistma’

Se piddat [sina] [nynda] [mu]ystma / kos sin[perast] [keick] kockones höe oll[ecksis] / k[uth] J[u]mal sen essymesen ynymysen l[onu]th oly / Sys eb olecksis m[eil] [ücht]kyt leppüteyet / ech way[m]o[licko] [ta]rwis / Jumalam szen [Issan] [e]ddes … (Koell 1535)
‘Seda pead sa nõnda mõistma: kui kõik oleks hästi olnud, siis kui Jumal oli esimese inimese loonud, siis ei oleks meil ühtegi lepitajat ega vaimulikku tarvis Jumala, meie Isa ees …’

‘meeles pidama’

Nynck anna synu pöha [waym]u s[e]x tarbix / et meye keik[es] [pol]es muystama / mea meyle [önn]ys on / … (Koell 1535)
‘Ning anna oma Püha Vaim selleks, et meie ikka meeles hoiaksime, mis meile õnnistuseks on …’

‘mõistmine, tähendus, seletus’

Sel / on sesynane / mel / ech / mu[yst]mas … (Koell 1535)
‘Sellel on niisugune mõte ehk tähendus …’

1535

Se piddat [sina] [nynda] [mu]ystma / kos sin[perast] [keick] kockones höe oll[ecksis] / k[uth] J[u]mal sen essymesen ynymysen l[onu]th oly / Sys eb olecksis m[eil] [ücht]kyt leppüteyet / ech way[m]o[licko] [ta]rwis / Jumalam szen [Issan] [e]ddes … (Koell 1535)
‘Seda pead sa nõnda mõistma: kui kõik oleks hästi olnud, siis kui Jumal oli esimese inimese loonud, siis ei oleks meil ühtegi lepitajat ega vaimulikku tarvis Jumala, meie Isa ees …’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 20,01
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

a.nim.
16. saj mu[yst]mas
ma-tegevusnimi
16. saj [mu]ystma
tud-kesksõna
16. saj muysteth
kindel kv, mitm 1. pööre
16. saj muystama
käskiv kv, ains 2. pööre
16. saj muysta

Lehekülg Wanradti-Koelli katekismusest (1535). Serval parandus, kus esineb sõna _muistmas_

Lehekülg Wanradti-Koelli katekismusest (1535). Serval parandus, kus esineb sõna muistmas

Kirjandus

• ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
• EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.