Avaleht

Integreeritud turunduskommunikatsioon
Traditsioonilised turunduskommunikatsioonikanalid

Autor: Peeter Kruusvall, MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Juhendaja: professor Triin Vihalemm (kommunikatsiooniuuringud)

Käesolev iseseisva lugemise materjal kuulub aine „Turunduskommunikatsioon ja tarbijakäitumine” programmi. Selle läbitöötanud üliõpilane:

  • omandab põhiteadmised integreeritud turunduskommunikatsiooni kohta;
  • oskab eristada traditsioonilisi turunduskommunikatsioonikanaleid;
  • tunneb traditsiooniliste turunduskommunikatsioonikanalite kasutusvõimalusi ning
  • oskab neid loovalt rakendada.

Iseseisva lugemise materjal koosneb kahest suuremast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade turunduskommunikatsioonikanalite liigitamise ja integreerimise võimalustest. Teises peatükis keskendutakse traditsioonilistele ehk internetti mittekasutavatele kanalitele ja nende rakendusvõimalustele nüüdisaegse turunduskommunikatsiooni kontekstis.

Iga alateema juurde on lisatud ka materjali omandamist hõlbustavad ja selgitavad näited ning kordamiskusimused.

Materjali lõppu on lisatud valikvastustega kordamiskusimused omandatud teadmiste kontrolliks.

Saamaks tervikpilti integreeritud turunduskommunikatsioonist erinevate turunduskommunikatsioonikanalite ja võtete ristkasutuse kaudu, on soovituslik lisaks tutvuda ka järgmiste õpiobjektidega:

Sihtrühm: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureusekava ning kommunikatsioonijuhtimise magistrikava üliõpilased.

Märksõnad: integreeritud turunduskommunikatsioon, turunduskommunikatsioon nn offline-kanalites, televisioon, raadio, trukimeedia, valimeedia, otsepost, teleturundus, pakendamine.