Veebipõhised turunduskommunikatsioonikanalid

 Autor: Peeter Kruusvall, MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Juhendaja: professor Triin Vihalemm (kommunikatsiooniuuringud)

 Käesolev iseseisva lugemise materjal kuulub aine „Turunduskommunikatsioon ja tarbijakäitumine" programmi. Selle läbitöötanud üliõpilane:

  • oskab eristada veebipõhiseid turunduskommunikatsioonikanaleid;
  • tunneb veebipõhiste turunduskommunikatsioonikanalite kasutusvõimalusi ning
  • oskab neid loovalt rakendada.

Iseseisva lugemise materjal annab ülevaate veebipõhistest turunduskommunikatsioonikanalitest ning nende integreerimise ja rakendusvõimalustest nüüdisaegse turunduskommunikatsiooni kontekstis.

Iga alateema juurde on lisatud ka materjali omandamist hõlbustavad ja selgitavad näited ning kordamisküsimused. Materjali lõppu on lisatud valikvastustega kordamisküsimused omandatud teadmiste kontrolliks.

Kuna Tartu Ülikoolis on kaitstud ka mitu põhjalikku e-turunduse erinevaid tahke käsitlevat magistritööd Tammert 2010 (http://hdl.handle.net/10062/15366) ja Matvere 2011, on kasutusmugavuse huvides käesolevas materjalis kasutatud ka pikemaid tsitaate nendest töödest.

Saamaks tervikpilti integreeritud turunduskommunikatsioonist erinevate turunduskommunikatsioonikanalite ja võtete ristkasutuse kaudu, on soovituslik lisaks tutvuda ka järgmiste õpiobjektidega:

Sihtrühm: ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureusekava ning kommunikatsioonijuhtimise magistrikava üliõpilased.

Märksõnad: turunduskommunikatsioon online-kanalites, koduleht ja kampaanialeht, uudiskiri ja e-post, blogi, foorum, mikroblogi, sotsiaalvõrgustikud, fotode ja videote jagamise keskkonnad, ribareklaamid (bännerid), otsimootoriturundus (search engine marketing e SEM ) ja otsimootorite optimeerimine (search engine optimization e SEO).

forward