Projektid

 

Seksuaaltervise uuringute keskus osaleb oma tegevuste elluviimiseks erinevates koostööprojektides. Siit leiate teavet nii käimasolevatest kui ka lõppenud projektidest.

Seksuaalvägivalla kriisiabi keskuste andmekogu 

Uurimistöö peamine eesmärk on pikaajaline prospektiivne andmete kogumine andmekogusse ja analüüsimine seksuaalvägivalla kriisiabi keskustesse (SAK) pöördunute poolt kogetud seksuaalvägivalla kohta ja patsientidele osutatud teenuste kohta standardiseeritud protokollide põhjal Eestis. Projekt on loodud TÜ meditsiinivaldkonna kliiniliste uuringute keskuses ja saanud eetikakomitee loa 294/T-8 (17.06. 2019) isikustatud andmete kogumiseks kümne aasta jooksul (2020-2029). Andmekogu loodi REDCAp andmete kogumise platvormile. 

Projektis osalejad: Made Laanpere, Kai Part, Aigar Ottas ning SAKde koordinaatorid haiglates: Marina Sidorova, Marit Vaiksalu, Ingrid Tideman, Kadri-Liina Vahula, Roksolana Goshka, Julia Kedus ja Jekaterina Krõmskaja.

Koolitused inimeseõpetuse õpetajatele ja lasteaiaõpetajatele 

 • Tegevuste eesmärk on 2020.aastal pakkuda koolitusi õpetajatele kohtinguvägivalla, eelikoolieas keha-, tunde- ja turvalisuseõpetuse ja kooli seksuaalkasvatuse teemal.
 • Tegevuste algus ja lõpp 2020
 • Tegevusi rahastatakse sotsiaalministeeriumi ja haridusministeeriumi vahenditest, partneriteks on Tervise Arengu Instituut ja Inimeseõpetuse Ühing.

Keha-, tunde- ja turvalisuseõpetus eelkoolieas

 • Tegevuste eesmärk oli kohandada Hollandi (Rutgers) seksuaalhariduslik juhendmaterjal kasutamiseks lasteaiaõpetajatele  Eestis; töötada välja lapsevanematele ja avalikkusele suunatud infomaterjalid; töötada välja ja läbi viia temaatilised koolitused lasteaiaõpetajatele. 
 • Tegevused 2018-2019.
 • Tegevusi rahastati Tervise Arengu Instituudi vahenditest.

Sensoa lipusüsteem

 • Tegevuste eesmärk oli kohandada Hollandi (Rutgers) ja Belgia (Sensoa) professionaalidele suunatud juhendmaterjal eesti keelde, tõstmaks laste ja noortega töötavate spetsialistide võimekust märgata loomulikku, sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist ja nendele juhtumitele professionaalselt reageerida. Juhendmaterjali baasil korraldatakse eri sihtrühmadele koolitusi. Tegevuste planeerimisel ja elluviimisel osalevad Kai Part (Tartu Ülikool), Keete Janter (sotsiaalkindlustusamet ohvriabi), Tiia Pertel ja Liana Rumvolt (Tervise Arengu Instituut), Brit Tammiste (justiitsministeerium).
 • Teostajad: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond, Tervise Arengu Instituut, justiitsministeerium ja TÜ seksuaaltervise uuringute keskus.
 • Tegevuste algus: 2018

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste arendamine

 • Tegevuste eesmärk on neljas Eesti piirkonnas seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste töö arendamine, teenust iseloomustavate kvaliteedinäitajate väljatöötamine ja analüüs. Tartu Ülikooli ekspertidena osalevad tegevustes Made Laanpere ja Kai Part, töösuuna juhuks on Keete Janter (sotsiaalkindlustusameti ohvriabi).
 • Teostajad: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond ja TÜ seksuaaltervise uuringute keskus.
 • Tegevuste algus: 2017

Noorte kohtinguvägivalla teemaline juhendmaterjal ja koolitused õpetajatele ja kooli tugipersonalile

 • Tegevuste eesmärk oli Siseministeeriumi algatusel ja Tartu Ülikooli rakenduusuuringute keskuse soovitusel kohandada Suurbritannia noorte kohtinguvägivalla ennetuse tunnimaterjal Expect Respect https://www.womensaid.org.uk/whttps://www.tstk.ee/node/77hat-we-do/safer-futures/expect-respect-educational-toolkit/ eesti ja vene keelde ja selle baasil korraldada koolitusi õpetajatele ja kooli tugipersonalile eesmärgiga ennetada lähisuhtevägivalda Eesti elanikkonnas noortele suunatud õppekavapõhiste teemakäsitluste kaudu.
 • Juhendmaterjalid on leitavad siit:
 • "Terved ja turvalised suhted" õppematerjal eesti keeles (kordustrükk 2019) https://www.tstk.ee/node/76
 • "Terved ja turvalised suhted" õpetaja juhendmaterjal eesti keeles (kordustrükk 2019) https://www.tstk.ee/node/77
 • Tegevuste algus: 2016.
 • Rahastajad: siseministeerium, haridusministeerium, sotsiaalministeerium.