Õpikäsituse muutumisega areneb ka arusaam õppimisest ja õppemeetoditest. Kõrgkoolides leiab üha enam kasutust probleemipõhise õppe metoodika. Probleemipõhine õpe (PPÕ, inglise keeles problem-based learning ehk PBL) kui metoodika on levinud viimase 40-50 aasta jooksul. Selle keskmeks on õppija vastutus oma õppimise eest, reaalsetele töösituatsioonidele sarnanevad või neist pärinevad probleemülesanded ning meeskondades mitmete ülekantavate pädevuste arendamine.

Käesolev juhendmaterjal on koostatud eelkõige kõrgkooli õppejõududele mõeldes, kuid see sobib ka kutseõppeasutuse ja üldhariduskooli õpetajale, samuti kasutamiseks täiskasvanuõppes ja huvihariduses. Materjalis luuakse raamistik metoodika mõistmiseks, antakse konkreetseid ideid selle teostamiseks ja pakutakse näiteid, kuidas probleemipõhise õppe metoodikat kasutada.

Juhendmaterjal on kasvanud välja nii kõrgkooli õppejõudude kui tasemeõppe koolitustest, mida autor on läbi viinud. Juhendmaterjalis kasutatud näited pärinevadki nendel koolitustel osalenute töödest ning kõiki kirjeldusi on peale läbiproovimist ja tagasisidet veel parandatud. Aitäh Maia Boltovskyle, Svetlana Ganinale, Ülle Liiberile, Piia Postile, Merle Seerale, Marge Tooming-Pullisaarele ja Marge Täksile näidetega materjali panustamast!  Samuti suur tänu Triin Marandile kümnenda alapeatüki kirjutamise ning kogu juhendi tehnilise teostuse eest!

2014