Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Tutvustus

Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi (ESTA) põhitegevuseks on sotsiaalteadusliku info kogumine, talletamine ja kasutajatele edastamine. Seni on ESTA inforessursse valdavalt kasutanud akadeemiliste ringkondade esindajad, kuid arhiiv suudab pakkuda infot ka avalikule sektorile vajalike ülesannete täitmiseks.

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv loodi 1996. aastal. 2008. aastal reorganiseeriti arhiiv Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna juures asuvaks konsortsiumiks. Vastavalt statuudile on ESTA eesmärgiks on tagada Eestis ja Eesti ühiskonna kohta kogutud sotsiaalse informatsiooni säilimine ning kasutamine ja Eesti sotsiaalteadlaste sotsiaalse informatsiooni rahvusvahelistesse vahetusvõrkudesse integreerimine.

ESTA tegevuse peasuundadeks on:

  • koondada kokku ja säilitada teisest analüüsi võimaldaval kujul Eestis läbiviidud oluliste sotsiaaluurimuste materjalid. Lisaks andmetele säilitatakse ESTA-s ka muid Eestis korraldatud uurimuste materjale: uurimisaruandeid, täidetud ankeete, kodeerimislehti, statistilise andmetöötluse väljatrükke, andmeanalüüsi tulemuste käsikirjalisi kokkuvõtteid jne;

  • arendada koostööd teiste Eestis sotsiaalset informatsiooni koguvate ja valdavate akadeemiliste ning mitteakadeemiliste asutustega;

  • luua sidemed teiste maade sotsiaalteaduslike andmearhiividega. Läbi Euroopa Sotsiaalteaduslike Andmearhiivide Konsortsiumi saab ESTA vahendada ka teiste  Euroopa andmearhiivide materjale;

  • õpetada ja tutvustada sotsiaalse informatsiooni kogumise, analüüsi ja rakendamise meetodeid ning anda sellealaseid konsultatsioone;

  • koguda sotsiaalse juhtimise ülesannete lahendamiseks vajalikku informatsiooni ja edastada seda riigiasutustele. Selles valdkonnas on ESTA materjalid rakendust seadusandluse ja seadusloome täiustamises.

ESTA-sse andmete üleandmise ja kasutamise kord kehtestatakse andmete üleandmisel nende valdajate ja ESTA kokkulepete alusel. Võimalikud on järgmised kasutusrezhiimid:

  • andmed on piiranguteta kasutatavad kõigile selleks soovi avaldajaile;

  • andmed on mingitel kindlatel eesmärkidel (nt teadustöös, avaliku sektori vajadusteks vms);

  • andmete kasutusloa saamiseks tuleb soovijail kokku leppida andmete valdajaga.

Andmete kasutamisest huvitatutega sõlmib ESTA lepingu, millega kasutaja võtab endale kohustused vastavalt andmetele kehtestatud kasutusrežiimile.