Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

ESTA poolt vahendatavad uuringuandmeid 1996-2018

Tabelis olevate uuringute andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust aadressil socarch@psych.ut.ee

Nimekiri täieneb jooksvalt

Täiendavalt vaata uuringute ja nende kasutusvõimaluste kohta infot menüüjaotuse “Andmestike kaardistus” alt 

Uuring Sisu Andmete kogumise aeg Andmete kättesaadavus Kontakt, info uuringu kohta Allikad
Eesti koolinoor 1996-1998 Jüri Saarniidu poolt teostatud mastaapne eri koolitüüpides õppivate koolinoorte uuring 1996-1998 (üle 8000 vastanu) Andmete kasutusvõimalused vajavad täpsustamist Rein Murakas  
Tartu ettevõtlusuuringud Aastatel 1998-2010 viidi Tartus läbi 6 ettevõtlusuuringut, mille raames küsitleti linna ettevõtlusega seotud vajadustest ja probleemidest ülevaate saamiseks ettevõtete juhte. Uuringute kokkuvõtted (va 1998) on kättesaadavad trükiväljaannetena (vt ESTER). 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010 Andmeid on võimalik kasutada Tartu linnavalitsuse loal. Rein Murakas  
Uuring “Riigikaitse ja avalik arvamus” 2000-2018 Andmestik riigikaitsega seotud arvamuste kohta, mis koosneb 43st alamandmestikust. Kaetud ajavahemik alates 2000, andmeid lisandub jooksvalt. 2000-2018 Andmete omanik on Kaitseministeerium. Andmetele ligipääsu on võimalik taotleda läbi Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi vastavalt Tartu Ülikooli poolt sõlmitud lepingule. Rein Murakas, Tiia-Triin Truusa, Juhan Kivirähk https://www.yti.ut.ee/sites/default/files/aki/riigikaitse_ja_avalik_arvamus_-_kusitluste_sisu_ja_ulesehitus_v1.01.pdf
Tallinna ja naaberomavalitsuste elamualade uuring Rahulolu elamistingimustega, eluasemeprobleemid 2006 (1334+273 naaberomavalitsustes) Andmeid on võimalik kasutada Tallinna Linnavalitsuse loal Jüri Kõre https://uuringud.tallinn.ee/file_download/210
Teadlaste mobiilsus Eestis ja seda mõjutavad tegurid   2006 (194 vastanut pluss fookusgrupid) Andmeid on võimalik kasutada SA Archimedes loal Rein Murakas http://www2.archimedes.ee/mobiilsus/Teadlasmobiilsus_2006_et.pdf
Tartu ja tartlased 2008 Tartu linna elanike rahulolu linnaelu erinevate valdkondadega 2008 (1718 vastust) Andmeid on võimalik kasutada Tartu linnavalitsuse loal. Kontakt TÜs: Rein Murakas. https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2018-02/Aruanne.pdf
Noosootöö-alaste pädevuste ja noosootöötajate koolitusvajaduste uuring Uuringu viis 2009-2010 läbi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut SA Archimedes tellimusel. 2010 (511 noorsootöötajat, 280 noorsootöötajate tööandjat + 4 noorsootöötajate fookusgruppi) Noorsootöötajate küsitlusuuringu andmeid on võimalik kasutada SA Archimedese noorteagentuuri loal Kontakt TÜs: Rein Murakas. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/noorsootoos_osalevate_noorte_rahulolu_noorsootooga_loppraport_2018a.pdf
Puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring Puudega inimeste toimetulekuprobleemid Tallinnas 2010 (814 vastust, lisks intervjuud) Andmeid on võimalik kasutada Tallinna Linnavalitsuse loal, tegemist on senistiivsete andmetega Jüri Kõre https://uuringud.tallinnlv.ee/uuring/vaata/2010/Puuetega-tallinlaste-kodust-toimetulekut-kasitlev-sotsiaaluuring
Finantsalane kirjaoskus eesti elanike seas Selgitada eesti elanikkonna finantsalase kirjaoskuse ja finantsalase käitumise põhijooned. Osa OECD rahvusvahelisest võrdlusuuringust 2010 (993 vastanut) Faktum ja Ariko Andmeid on võimalik kasutada Rahandusministeeriumi loal Kontakt: Rein Murakas https://www.minuraha.ee/public/Finantskirjaoskuse_uuring.pdf
Finantskirjaoskuse ja finantsalaste teenuste alase teadlikkuse uuring Mõõta finantskirjaoskuse taset kitsamates elanikkonna segmentides 2012 (1513 vastanut) Saar Poll Andmeid on võimalik kasutada Riigikantselei loal Kontakt: Rein Murakas https://www.minuraha.ee/public/Finantskirjaoskus_ARUANNE.pdf
Rahvusvahelise uurimisprojekti “Youth in Europe/Planet Youth” eesti andmete kollektsioon Noorte riskikäitumise ja selle põhjuste kirjeldamisele ning  uurimistulemustel põhinevate ennetusmeetmete (kohalike omavalitsuste tasandil) väljatöötamisele keskendunud projekt. Islandil algasid uuringud 1998, rahvusvaheliselt 2006, Eestis (Tallinnas) 2012. Uuritav kontingent: 15-16 aastased noored. Seotud institutsioonid: ühiskonnateaduste instituut, Tallinna ja Tartu linnavalitsused, ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) 2012-2016 Eesti andmed: Tallinn 2012 (2931 vastanut), 2014 (3538 vastanut sh üldhariduskool 2971), 2016 (2998 vastanut, sh üldhariduskool 2462); Tartu 2014 (1344 vastanut üldhariduskoolis), 2016 (1382 vastanut üldhariduskoolis). Võimalik taotleda rahvusvahelisi võrdlusandmeid alates 2006. Andmed on kasutatavad Tallinna ja Tartu kohalike omavalitsuste loal. Võimalik rahvusvaheline võrdlus ja ühispublikatsioonid kokkuleppel välispartneritega. Rein Murakas Info projekti kui terviku kohta: https://planetyouth.community/
Finantsalase kirjaoskuse uuring eesti elanike seas  Mõõta Eesti elanike finantskirjaoskuse ja finantsteenuste alast teadlikkust. Võrrelda tulemusi 2010 ja 2012 läbiviidud uuringutega. 2015 (1137 vastanut) Saar Poll Andmeid on võimalik kasutada Rahandusministeeriumi loal Kontakt: Rein Murakas http://www.saarpoll.ee/UserFiles/File/Finantskirjaoskus_2015_ARUANNE_FINAL.pdf
Eesti meeste ja naiste uuringud, ühine analüüs Eesti meeste uuringu ja Eesti naiste tervise uuringu andmed 2015 (2056 meest, 2413 naist), võimalus uuringuid koos analüüsida ühiste tunnuste põhjal  Andmete kasutamine vajab eraldi kokkuleppeid (meeeesteuuringu tellija Riigikantselei, teostaja RAKE); Naiste tervise uuring toetatud programmi TerVE raames Eesti Teadusagentuuri poolt, teostaja TÜ arstiteaduskond ja TAI) Mare Ainsaar, Helle Karro (arstiteaduskond) https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/meeste_uuring_2014_kokkuvote.pdf, https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring/avaleht-0
Tartu noorte vaba aja uuring Õpilaste ja lapsevanemate rahulolu vaba aja tegevustega 2015 (2153 õpilast 3.-12. klassist, 783 lapsevanemat) Andmed on kasutatavad Tartu linnavalitsuse loal Rein Murakas  
Tartu õpetajate uuring Tartu üldhariduskoolide õpetajate tööga rahulolu, probleemid ja arenguvõimalused  2015 (595 vastanut) Andmed on kasutatavad Tartu linnavalitsuse loal Rein Murakas  
Tartu lasteaiaõpetajate uuring Lasteaiaõpetajate tööga rahulolu. Teostatud Hiie Päri magistritöö raames koostöös Tartu linnavalitsusega. Andmekogumine veebiküsitlusega 2016 (419 vastanut) Andmed on kasutatavad Tartu linnavalitsuse loal Rein Murakas, Hiie Päri https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57566/pari_hiie_ma%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
CATCH-EyoU Horizon 2020 projekt. Kodanikuaktiivsuse kujundamine koos Euroopa noortega: poliitikad, praktikad, väljakutsed ja lahendused. Projekti rahvusvaheline kodulehekülg: http://www.catcheyou.eu/ Kvantitatiivsete andmete kogumiseks viidi läbi noorte longituudne veebiküsitlus koos pilootuuringuga 2016-2017 Andmed on kättesaadavad OpenAire, Zenodo ja datadoi.ut.ee repositooriumidest. Andmestike avatud kasutamisele on kehtestatud ajaline embargo kuni 30.06.2023, kuid kasutamissoove on võimalik edastada nii repositooriumide kaudu ESTAle kui ka Eesti uurimisrühma juhile Veronika Kalmusele Veronika Kalmus Wave 1: http://dx.doi.org/10.15155/repos-6 Wave 2: doi:10.5281/zenodo.1409417 Wave 1&2 longitudinal: doi:10.5281/zenodo.1409433 Wave 1 pilot: doi:10.5281/zenodo.1409441
Uuring “Noorte osalemine noorsootöös” Uuringu viis 2017-2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi TÜ ühiskonnateaduste instituut. Teostati eri vanuses õpilaste veebiküsitlused ning fookusgrupiintervjuud. 2016-2017 (3147 noort, 1218 lastevanemat, lisaks 9 fookusgruppi ja 3 intervjuud noorte ning 3 fookusgruppi lastevanematega) Andmeid on võimalik kasutada Haridus- ja Teadusministeeriumi loal. Fookusgrupiintervjuude originaalsalvestused kujutavad endast kõrge konfidentsiaalsusastmega materjali. Kontakt TÜs: Rein Murakas. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/noorsootoos_osalevate_noorte_rahulolu_noorsootooga_loppraport_2018a.pdf
Ajateenijate longituudse kompleksuuringu andmestikud Eesmärk on käivitada järjepidev riigikaitselist inimressurssi monitooriv uuring, hõlmata tulevikus  uuritavate ringi kogu riigikaitsega seotud inimressurss – ajateenijad, reserv, tegevväelased, Kaitseliit. Hetkel (alates 2016) on Kaitseväes alustatud ajateenijate küsitlusega. Noorte hoiakud, väärtused, suhtumine ajateenistusse ja tervise- ning füüsilise võimekuse profiil on hetkel kõige kriitilisema teadmisvajadusega. 2017. a kevadel toimus esimene reservväelaste uuring. Longituudne lähenemine võimaldab jälgida hoiakute dünaamikat teenistuse erinevatel etappidel. Teostajad: SJKK (Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus), ühiskonnateaduste instituut; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tervise Arengu Instituut 2016-2017 pilootuuring (3 longituudset etappi, kokku 3175 kirjet/vastanut); 2017-2018 ajateenistusse kutsutud (2 longituudset etappi, 3054 kirjet/vastanut); 2018 ajateenistusse kutsutud (1. etapi andmekogumine käimas, juulikutsest 1484 vastanut) Kasutamiseks tuleb taotleda luba ja allkirjastada konfidentsiaalsuskohustus. Tiia-Triin Truusa, Kairi Kasearu, Kairi Talves (KVÜÕA), Rein Murakas (andmed) Infot: http://www.yti.ut.ee/sites/default/files/aki/ajateenijate_kompleksuuringu_metodoloogiline_ulevaade.pdf; https://www.yti.ut.ee/et/strateegilise-jatkusuutlikkuse-kompetentsikeskus