Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

TÜ RAKE uuringud

Rakendusuuringute keskuse RAKE kohta vaata https://skytte.ut.ee/et/sotsiaalteaduslike-rakendusuuringute-keskus-rake-1

Info täieneb jooksvalt.


Jrk nr Andmestikuga seotud uuringu nimi eesti ja/või inglise keeles Kontaktisik Viit aruandele/kokkuvõttele (kui avalik) Andmestiku üldine tüüp (kvantitatiivne, kvalitatiivne, muu) Andmete kogumise aeg Kelle kohta andmed (nt EV täiskasvanud elanikkond, TÜ üliõpilased vms) Andmete kogumise/moodustamise meetod (küsitlus, intervjuu, tekstianalüüs, suurandmete agregeerimine vms) Andmete maht (nt 1000 indiviidi*200 tunnust; 11 transkribeeritud intervjuud; 100 salvestatud pilti) Andmestiku formaat (nt SPSS , Excel, MP3, paberkandjal) Kelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üle Märkused Eesmärk
1 Tartu Ülikooli doktoriõppe tulemuste uuring Maie Kiisel https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/doktorioppe_tulemuste_uuring_0.pdf kvantitatiivne 2017 kevad TÜ doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud veebipõhne ankeetküsitlus 879 vastust .xls Tartu Ülikooli õppeosakond Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja doktoriõppe peamised tulemused doktorandile nii inimese kui töötajana, aga ka osalisena ühiskonna- ja ülikoolielus. Uurisime doktorantide toimimisstrateegiaid doktoriõppes, pöörates erilist tähelepanu õppe- ja teadustöö konkureerimisele ülikooliväliste tegevustega. Analüüsisime erinevatele valdkondadele omaseid doktorantuuriga seotud probleeme ja tegime ettepanekuid doktoriõppe parandamiseks. U
2 Industrial Relations in Central and Eastern Europe: Challenges Ahead of Economic Recovery https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/industrial_relations_in_estonia_0.pdf kvalitatiivne 2016 sügis olulisemad kollektiivsete töösuhetegea seotud sidusgrupid fookusgrupi intervjuud, individuaalintervjuud ca 20 intervjuud, 6 fookusgrupi intervjuud .doc RAKE The objective of the project was to provide deep insight into developments in industrial relations in the post-crisis period (2012 onwards), to evaluate changes in economic development, and provide recommendations as to the future challenges for industrial relations in Estonia stemming from various socio-economic, demographic, and other factors. This report is a follow-up study to a project funded by the European Commission – “Impact of the Economic Crisis on the National System of Industrial Relations: Policies as a Key Instrument for Recovery” (2012).
3 Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes Jaanus Veemaa https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hh_ja_ht_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2016 kevad huvitegevuse korraldus KOVi põhiselt veebipõhne ankeetküsitlus 150 KOVi vastused .xls EV Haridus- ja Teadusministeerium Käesoleva uurimuse peamiseks ülesandeks on selgitada välja huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused ning nende mitmekesisus ja kättesaadavus kohalikes omavalitsustes, kaardistada noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses ning koostada ülevaade noorsootöötajatest.
4 Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes Jaanus Veemaa https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hh_ja_ht_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2016 kevad noorsootöötajad veebipõhne ankeetküsitlus 484 noorsootöötajat/asutust .xls EV Haridus- ja Teadusministeerium Käesoleva uurimuse peamiseks ülesandeks on selgitada välja huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused ning nende mitmekesisus ja kättesaadavus kohalikes omavalitsustes, kaardistada noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses ning koostada ülevaade noorsootöötajatest.
5 Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestis Uku Varblane https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/narkosoltlastest_oigusrikkujad_l6pparuanne.pdf kvantitatiivne 2016 algus 2016. a alguses vanglates ja arestimajades viibinud paberkandjal ankeetküsitlus 327 õigusrikkujat .xls EV Justiitsministeerium Käesoleva uuringu eesmärk oli igakülgselt hinnata Eesti õigussüsteemis pakutava narkosõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi vastavust inimeste vajadustele, tuvastada probleemid olemasolevas süsteemis ja teenustes ning teha ettepanekuid süsteemi muutmiseks ja teenuste parandamiseks.
6 Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestis https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/narkosoltlastest_oigusrikkujad_l6pparuanne.pdf kvalitatiivne 2016 algus 2016. a alguses vanglates ja arestimajades viibinud individuaalintervjuu 13 ravikogemusega õigusrikkujat, lisaks individuaalintervjuud prokuröride ja kohtunikega, vestlusring kriminaalhooldusametnikega, fookusgrupp ravikeskuse esindajatega, fookusgrupid õigussüsteemi esindajatega .doc EV Justiitsministeerium Käesoleva uuringu eesmärk oli igakülgselt hinnata Eesti õigussüsteemis pakutava narkosõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi vastavust inimeste vajadustele, tuvastada probleemid olemasolevas süsteemis ja teenustes ning teha ettepanekuid süsteemi muutmiseks ja teenuste parandamiseks.
7 Innove ja Rajaleidja brändide kommunikatsiooni uuring https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/innove_ja_rajaleidja_brandide_uuring_31.10.2016.pdf kvantitatiivne 2016 sügis õpetajad ja haridustöötajad, hariduse tugipersonal, õpilased, lapsevanemad, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad veebipõhne ankeetküsitlus 1130 lõpuni täidetud vastust .sav SA Innove Uuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada brändide SA Innove ning Rajaleidja ja nende teenuste tuntus nii koguelanikkonna kui ka spetsiifilisemate sihtgruppide seas.
8 Innove ja Rajaleidja brändide kommunikatsiooni uuring https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/innove_ja_rajaleidja_brandide_uuring_31.10.2016.pdf kvantitatiivne 2016 sügis elanikkonna küsitlus brändide aidatud tuntuse hindamiseks Eestis elevate inimeste seas. TAPI (tablet assisted personal interview) 1005 vastust .sav SA Innove Uuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada brändide SA Innove ning Rajaleidja ja nende teenuste tuntus nii koguelanikkonna kui ka spetsiifilisemate sihtgruppide seas.
9 Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hobumajanduse_kaardistamine.pdf kvantitatiivne 2016 kevad ratsasportlased ning hobuste aretajad ja kasvatajad veebipõhne ankeetküsitlus 117 ratsasportlast, 32 hobuste aretajat .xls EV Maaeluministeerium Uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti hobumajanduse hetkeolukorrast. Hobumajandust vaadeldi läbi kolme valdkondliku tegevuste rühma: ratsasport, hobuste aretus ja kasvatus ning muud hobustega seotud valdkonnad. Selleks analüüsiti olemasolevaid arvandmeid ning kasutati erinevaid andmekogumise meetodeid. 
10 Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring Merli Aksen https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/rkp_moju-uuring_lopparuanne_.pdf kvantitatiivne 2014 sügis välismaal elavad rahvuskaaslased veebipõhne ankeetküsitlus 747 rahvuskaaslast .xls EV Haridus- ja Teadusministeerium Käesoleva mõju-uuringu eesmärk on hinnata „Rahvuskaaslaste programmi (2009–2013)“ raames ellu viidud tegevuste edukust ja soovitada lisategevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.
11 Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/rkp_moju-uuring_lopparuanne_.pdf kvalitatiivne 2014-2015 eesti keele õppe korraldajad välismaal; eesti keele õpetajad välismaal; eesti keelt õppinud rahvuskaaslastest laste vanemad; Eesti kõrg- või kutsekoolis õppinud rahvuskaaslased; Eestis toimunud suvistes eesti keele ja kultuuri laagrites osalenud lapsed; Eestisse tagasipöördumiseks materiaalset toetust saanud inimesed; väliseestlaste kultuuriprojekte korraldanud ja sellesse kaasatud organisatsioonide esindajad; väliseesti ajalehtede väljaandja individuaalintervjuu 62 intervjuud .doc EV Haridus- ja Teadusministeerium intervjuud on juba anonümiseeritud Käesoleva mõju-uuringu eesmärk on hinnata „Rahvuskaaslaste programmi (2009–2013)“ raames ellu viidud tegevuste edukust ja soovitada lisategevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.
13 Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüsimine https://skytte.ut.ee/sites/default/files/www_ut/teadus/sotsiaalse_ettevotluse_tugisysteemi_analyys_rake.pdf kvalitatiivne 2017 kevad sotsiaalsed ettevõtjad mitmikintervjuud .doc RAKE intervjuud on transkribeeritud, aga vajavad anonümiseerimist. Intervjueeritavatele lubati, et nad saavad teksti üle vaadata, aga et tellija neid ei nõudnud, siis ei võetud seda ette. V-o pole tsenseerimist enam vaja. Aidata kaasa inimeste paremale toimetulekule ja heaolule, suurendades: uuenduslike, sh kodanikualgatuslike lahenduste ja nende elluviimisest huvitatud eestvedajate arvu; avalikes huvides tegutsevate, sh kodanikualgatuslike organisatsioonide suutlikkust rahastada vähemalt osaliselt enda tegevust toodete või teenuste järjepideva müügi abil; sotsiaalsete ettevõtete arvukust ja nende tegutsemisvõimekust (sh innovatsiooni- ja laienemisvõimekust) ning mõju.
14 Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine Maie Kiisel https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/rahastamine_lopparuanne_rakeemsl_002.pdf kvantitatiivne 2015-2016 majandusaasta aruannete andmed registriandmed; uuringus kasutatud ka intervjuusid erinevate vabaühenduste rahastajatega, mida ei transkribeeritud andmebaasipäring riigi kõikide väljamaksete andmed 2016. aasta kohta; rahastatud vabaühenduste majandusaasta aruannete andmed https://heakodanik.shinyapps.io/vaba_app/ EMSL, Siseministeerium On andmebaasiuuring, aga las olla, julgustab kasutama olemasolevat lahendust, mitte tegema uusi päringuid registritele. Eesmärk: muuta vabaühenduste rahastamispraktikad lihtsamini vaadeldavaks, et aidata otsustamisel nii rahastajaid kui huvikaitseorganisatsioone; arendada välja metoodika, mis võimaldaks vähesema halduskoormusega hinnata rahastamispraktikate vastavust juhendmaterjali põhimõtetele; luua ülevaade riigieelarve ja struktuurivahendite rakendusüksuste abil vabaühendustele suunatud vahendite sisust, otstarbest ja nende mahtudest viisil, et see muutuks ajas süsteemselt vaadeldavaks.
12 Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuriteoohvrite_kaitse_ja_kohtlemine_aruanne.pdf kvantitatiivne 2017 suvi ohvrite küsitlus, politsei, prokuratuuri ja kohtunike küsitlus veebipõhne ankeetküsitlus 223 spetsialisti, 295 ohvrit .xls; .sav EV Justiitsministeerium JuM on aruande veebist maha võtnud
15 Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuriteoohvrite_kaitse_ja_kohtlemine_aruanne.pdf kvalitatiivne 2017 suvi uurijate, advokaatide, prokuratuuri esindaja, justiitsministeeriumi esindaja, ohvriabi töötajate intervjuud individuaalintervjuu 26 intervjuud .doc EV Justiitsministeerium JuM on aruande veebist maha võtnud
16 Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome  Kerly Espenberg https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/meeste_uuring_2015_lopparuanne.pdf kvantitatiivne sept 2014-jaan 2015 mehed kombineeritud küsitlus (paberankeet, veeiküsitlus) 2119 .sav Eesti säästva arengu komisjon Eesti meeste uuringu eesmärgiks oli läbi viia laiaulatuslik küsitlus Eesti 16–54- aastaste meeste hulgas, nii et tulemused oleksid üldistatavad kõigile Eesti meestele.
17 Tööd mitteotsivad registreeritud töötud ja nende töötuna arveloleku põhjused  https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/uuringuraport_04.12.14.pdf kvalitatiivne 2014 töötukassa maakondlike osakondade töötajad, töötukassa keskkontori töötajad, KOV sotsiaalkosakondade töötajad, liitude esindajad, töötud 14 aruteluseminari töötukassa maakondlikes osakondades, 1 fookusgrupi intervjuu töötukassa keskkontoris, 9 intervjuud KOVide sotsiaalosakondades, 30 individuaalintervjuud töötutega .doc Sotsiaalministeerium Uuringu eesmärk oli välja selgitada, millistel põhjustel on need inimesed töötukassas töötuna arvel, millised on need peamised grupid, kes ei ole motiveeritud tööd otsima ning mida tuleks praeguses süsteemis muuta selleks, et vähendada nende inimeste hulka, kes on töötukassas töötuna arvel muul põhjusel kui töö leidmine.
18 Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud  https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/loppraport_27.11.14.pdf kvalitatiivne 2014 vanemad, kes töötavad välismaal; lapsed, kes elavad Eestis; inimesede, kes hoolitsevad vanemate äraolekul Eestis laste eest individuaalintervjuud 17 intervjuud .doc Sotsiaalministeerium Uuringu eesmärk on täita lünk praeguses teadmises ja anda põhjalik ülevaade sellise peremudeli headest külgedest ja ohukohtadest.
19 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlaste uuring  Kerly Espenberg https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/fl_vilistlasuuring_2009-2013.pdf kvantitatiivne 2014 filosoofiateaduskonna vilistlased veebipõhine ankeetküsitlus 764 vilistlast .sav Tartu Ülikool Uuringu eesmärk oli saada vilistlaste tagasisidet läbitud õpingutele ja lõpetamisjärgsele tegevusele, sealhulgas eriala- ja tööalastele valikutele, õpingute ajal töötamise põhjustele, töökohal nõutavate ja ülikoolis õpetatavate oskuste kattuvusele ning tööturule siirdumise probleemidele ja seal toimetulekule.
20 Töötingimuste kohandamine renditööl  https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/renditoo_raport.pdf kvantitatiivne 2014 sügis renditööd pakkuvad ettevõtted veebipõhine ankeetküsitlus 112 ettevõtet .sav Sotsiaalministeerium Uuring annab ülevaate renditöö reguleerimisest ja levikust Eestis 2013. aastal ja täidab tühimiku, mis renditöö valdkonna uurimises esineb.
21 Töötingimuste kohandamine renditööl  https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/renditoo_raport.pdf kvalitatiivne 2014 sügis reditööd pakkuvad ettevõtted, kasutajaettevõtted, renditöötajad individuaalintervjuud 15 rendiagentuuri, 15 kasutajaettevõtjat, 15 renditöötajat .doc Sotsiaalministeerium Uuring annab ülevaate renditöö reguleerimisest ja levikust Eestis 2013. aastal ja täidab tühimiku, mis renditöö valdkonna uurimises esineb.
22 Hariduse valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimine Elvo Themas https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hvk_aruanne_2017.pdf kvantitatiivne 2016 sügis alg-ja   põhihariduse,   gümnaasiumi,   kutse-ning   kõrgharidustasemeharidusasutuste juhid, õpetajad, õppejõud, teadustöötajad, doktorandid, üliõpilased, õpilased (üle 15. aastased) ja lapsevanemad veebipõhine ankeetküsitlus 237 õppeasutust, 3567 vastajat .xls Justiitsministeerium Projektis uuritakse Eesti haridussüsteemis esinevat korruptsiooni kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetoditega ning koostatakse soovituse ja meetmete kogum.
23 Teedevaldkonna kompetentsiuuring https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/teedevaldkonna_kompetentsiuuring.pdf kvantitatiivne 2014 sügis teedevaldkonna ettevõtted veebipõhine ankeetküsitlus 66 teedevaldkonna ettevõtet .xls Asfaldiliit Küsitluse peamine eesmärk oli saada ülevaade teedevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kompetentse ja kvalifitseeritud tööjõuga varustatuse hetkeseisust ning tööjõu vajadustest lähitulevikus (aastal 2015) ning pikemas perspektiivis (aastal 2020).
24 Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal Elvo Themas https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/pakendite_maksustamine_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2016 sügis pakendiettevõtted veebipõhine ankeetküsitlus 405 pakendiettevõtjat .xls Rahandusministeerium Pakendi maksustamise analüüsi tellimise eesmärk on toetada analüütiliselt, kasutades parimat olemasolevat teaduslikku ja ekspertteadmist, pakendi maksustamise kontseptsiooni ja vastavate õigusaktide ning rakendusplaani väljatöötamist. Analüüsi sihtrühmaks on Eesti ettevõtted, tarbijad ning poliitikakujundajad.
25 Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestis https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/kuriteoennetus_kohalikul_tasandil_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2016 kevad omavalitsusjuhid veebipõhine ankeetküsitlus 133 vastust .xls Justiitsministeerium Uuringul on kaks peamist eesmärki: 1. hinnata kuriteoennetuse olukorda kohaliku omavalitsuse tasemel, 2. pakkuda välja ennetustegevuse mudel kohaliku omavalitsuse jaoks.
26 Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestis https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/kuriteoennetus_kohalikul_tasandil_lopparuanne.pdf kvalitatiivne 2016 kevad politsei,  prokuratuur,  maavalitsused,  kohalikud omavalitsused,  omavalitsuste  liidud  ning  turvalisuse valdkonna ja  õigusrikkumiste  ära hoidmisega  seotud vabatahtlikud organisatsioonid ekspertintervjuud 16 intervjuud .doc Justiitsministeerium Uuringul on kaks peamist eesmärki: 1. hinnata kuriteoennetuse olukorda kohaliku omavalitsuse tasemel, 2. pakkuda välja ennetustegevuse mudel kohaliku omavalitsuse jaoks.
27 Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tookohapohise_oppe_uuring_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2015 sügis kutseõppeasutused, ettevõtted, õpipoisid veebipõhine ankeetküsitlus 30 õppeasutust, 39 ettevõtet, 157 õpipoissi .xls Innove Uuringu üldeesmärgiks on analüüsida töökohapõhise õppe hetkeolukorda Eestis ning töötada välja soovitused töökohapõhise õppe korraldusmudelite arendamiseks.
28 Tervishoiutöötajate lahkumise põhjused https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tht_uuringu_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2015 sügis Eestis töötavad arstid, õed, ämmaemandada  veebipõhine ankeetküsitlus 1707 tervishoiutöötajat .xls Sotsiaalministeerium Uuringu eesmärgiks on saada teavet tervishoiutöötajate lahkumise põhjustest ja leida võimalusi tervishoiutöötajate erialasel tööl püsimise soodustamiseks Eestis.
29 Tervishoiutöötajate lahkumise põhjused https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tht_uuringu_lopparuanne.pdf kvalitatiivne 2016 sügis Välismaal töötavad arstid, õed, ämmaemandada ja erialaselt töölt eemal olevad tervishoiutöötajad individuaalintervjuud, fookusgrupiintervjuud 72 intervjuud, 3 fookusgruppi .doc Sotsiaalministeerium Uuringu eesmärgiks on saada teavet tervishoiutöötajate lahkumise põhjustest ja leida võimalusi tervishoiutöötajate erialasel tööl püsimise soodustamiseks Eestis.
30 Alushariduse ja lapsehoiu uuring https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/alusharidus_ja_lapsehoiu_uuring_luhendatud_lopparuanne.pdf kvantitatiivne 2015 suvi KOVid, kuni 7-aastaste laste vanemad  veebipõhine ankeetküsitlus 213 KOVi (kõik KOVid), 1019 lapsevanemat .xls Sotsiaalministeerium Uuringu eesmärk on lasteaia- ja lapsehoiukohtade kättesaadavuse ning lapsevanemate vajaduste väljaselgitamine, lasteaia ja lapsehoiuteenuse nõuete võrdluse koostamine ning alushariduse ja lapsehoiuteenuse võimaliku ühtse mudeli väljapakkumine.