Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Konfidentsiaalsuskohustus

Käesolevaga kohustun mina, … (isikukood), kohustun uuringu….. (faili nimed ja versioonid) konfidentsiaalsete andmete kasutamisel järgima alljärgnevaid nõudeid.

  1. Kasutan minu kasutusse antud andmeid ainult ………………………………….. eesmärkidel.
  2. Hoian andmeid ja analüüsitulemusi andmekandjatel, millele kõrvalistel isikutel puudub ligipääs.
  3. Hoidun teadlikult tegemast päringuid, mille eesmärk on tuvastada minu kasutuses olevates andmetes füüsilisi isikuid.
  4. Hoian enda teada kõik füüsilisi isikuid kaudselt tuvastavad andmed, mis mulle andmete kasutamisel teatavaks võivad saada.
  5. Kohustun kirjalikus või suulises vormis mitte levitama saadud andmete  põhjal tehtud analüüse ja neil põhinevaid väljundeid ilma selleks …………………………………………………….. poolt antava loaga.
  6. Olen nõus, et minu poolt andmete põhjal tehtud väljundid edastatakse ………………………………………………………………….
  7. Kohustun mulle kasutada antud andmed hävitama hiljemalt ……. seisuga.
  8. Mõistan, et juhul kui rikun teadlikult või kogemata konfidentsiaalsuskohustust, siis kaotan võimaluse andmete edasiseks kasutamiseks ja väärkasutusest tulenevad probleemid lahendatakse lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.

Kontaktisikuks andmete kasutamisega seotud küsimustes on (asutus, amet, nimi, e-post, telefon) ………………………………………………

(allkirjastatud digitaalselt)

(Nimi)

(Kuupäev)

Telefon:

E-post: