Edukriteeriumid

Selles plokis

 • tutvustatakse edukriteeriume, mis aitavad eesmärke täpsustada
 • arutletakse, mille poolest erinevad hindamis- ja edukriteeriumid
 • selgitatakse, miks on oluline kaasata õppijaid edukriteeriumide kokkuleppimisse
 • tuuakse edukriteeriumide praktilise kasutamise kohta näide Šotimaalt

Selleks, et nii õpetaja kui õppijad teaksid, mida ja kuidas hinnata, on vajalikud selged kriteeriumid.

Võimalik on kasutada näiteks hindamiskriteeriume, edukriteeriume, hea soorituse kriteeriume. Olulisemate (aineüleste) pädevuste, lõimitud ülesannete puhul või juhul, kui tahetakse täpselt avada ka erinevaid sooritustasemeid, võib abi olla ka detailsetest hindamismudelitest.

Järgnevas videoesitluses tutvustatakse õpilastele antava põneva ülesande abil, kuidas ja milleks edukriteeriume kokku leppida.

Et õppijad aru saaksid, mida neilt oodatakse või millises suunas liikuda, võib alustada

 • hea töö või soorituse demonstreerimisest / analüüsist või 
 • erineva tasemega tööde / soorituste demonstreerimisest / analüüsist 

ja jõuda nende kaudu edukriteeriumiteni.

Võib alustada ka

 • kriteeriumite tutvustamisest õppijatele või 
 • koostamisest koos õppijatega 

ja hiljem kasutada neid kriteeriume protsessi- ja lõpphindamisel.

 

 Praktiline ülesanne

 1. Pange kirja üks oluline mõte, mille videoesitlusest saite.
 2. Kavandage koos õpilastega ühe ülesande edukriteeriumide loendi koostamine.
 3. Kutsuge kolleeg vaatama tundi, kus arutate õpilastega edukriteeriume.
 4. Paluge kolleegilt tagasisidet, kuidas kriteeriumide väljatöötamine õnnestus ja mida võiks veel katsetada.