Lisamaterjale

Õppimist toetava hindamise olemuse avamiseks on kogu maailmas loodud mitmeid videomaterjale. Jagame neist mõnda värskemat, põnevamat ja ülevaatlikumat:

Understanding Formative Assessment (12 min)

Videolõigud õppimist toetava hindamise kasutamisest erinevates ainetes – matemaatika, kirjandus, loodusteadus (science), keel (language arts).

 • Töö gruppides – tahvlil vastuste näitamine, grupitöö, paaristöö (nt nõrgem ja tugevam koos) ning kaartidega märku andmine (valgusfoor).
 • Valiku võimaldamine „Jigsaw“ Millest õpilased aru saavad, mida nad õpivad, millele tuleb veel tähelepanu pöörata, kuidas oma tööd kavandada.
 • Loodusteadustes projekti analüüs – kaks projekti, milline neist on eeskujulik? Mis on edu kriteeriumid? Leidmine, jagamine, arutelu.
 • Enesehindamine (siis õpetaja hindamine) ja taas enesehindamine, et kõik õppijad saavutaksid kõrge taseme kirjutamises.
 • Tagasiside andmise viisid – tähestikuline tagasiside, erinevate õppijate nimede „loosimise“ programm, IKT kasutamine. . .

 

Principles of Formative Assessment (14 min)

Video vaatamist lihtsustavad ingliskeelsed subtiitrid, samuti korrektne ja selge hääldus.

Black ja Harrisson, matemaatika ja loodusained (science), III kooliaste

 • Õppijate „omanikutunne“
 • tõhus küsitlemine (nt ei anta vastusele kohe õige-vale-hinnangut, vaid uuritakse neutraalselt, mida teised arvavad)
 • tagasisidestamine hinnete abil („comment only“ marking)
 • kaaslasehindamine ja enesehindamine (õpilased näevad, et nad saavad ja suudavad tööd hinnata ja nõu anda algul teisele ja siis ka endale)
 • kokkuvõtvate testide kujundav kasutamine (SAT skoorimisskeem)

 

The Formative Classroom (5 min)

http://www.youtube.com/watch?v=rL54bfmZPzY

 • Õpetajate lood.
 • Tehnikad – info kogumine ja kasutamine
 • Seina „lammutamine“ õpetajate ja õppijate vahelt, ka õppijad vaatlevad ja hindavad üksteist.
 • Vähem hirmu vigade tegemisest, õpetaja asemel küsitakse üksteiselt. Sügavamad ja tähenduslikumad küsimused.