kursuse materjalidest

Selle e-kursuse materjalid sisaldavad

lühitekste

milles võetakse kokku põhi-ideid, tutvustatakse videolõike jms. Neile, kes eelistavad õppida sidusa teksti lugemise kaudu, soovitame raamatuid "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt 2014) ja "Õhinapõhine õpe" (Feldschmidt, Türk 2013). Neile, kellele meeldib lugeda lingitud teksti, soovitame õppimist toetava hindamise veebilehte.

videoloenguid

videoloengud põhinevad slaidiesitlustel ja on lühikesed (3 - 15 minutit), sest teame, et üle veerandtunni korraga on loengut raske jälgida

linke

selle lehe tekstides on ka linke, mis viivad õppimist toetava hindamise veebilehele. Need on lisatud juhuks, kui soovite mõne teemaga põhjalikumalt tutvuda - kõigi linkide avamine õppimisel ei ole kindlasti vajalik ja võib tähelepanu hoopis hajutada. Veebilinke õppimist toetava hindamisega seotud lehtedele leidub ka lisamaterjalide loendis.

ülesandeid

ülesannete seas on nii mõtlemisülesandeid (millest paaris või grupis õppides võivad kujuneda ka põnevad vestlused ja arutelud) kui ka praktilisi ülesandeid. Ülesandeid on rohkesti ja kindlasti pole Teil tingimata vajalik kõiki neid läbi teha - seda, kas ja millised ülesanded just Teile vajalikud on, oskate ise kõige paremini hinnata!

töölehti

Pakutavate ülesannete seas on palju vaatlus- ja kavandamisülesandeid. Nende teostamise hõlbustamiseks võib soovi korral kasutada ka lisatud töölehti, mida saate välja printida ja nt partneriga vahetada.

Selle kursuse õppematerjalid on esitatud temaatiliste plokkidena. Plokke on soovitav läbida tervikuna - videod ja ülesanded moodustavad loogilise rea ning ühekaupa võib nende idee sageli fragmentaarseks jääda. Iga ploki sissejuhatuses on lühiülevaade selle allteemadest. Igal plokil on ka kokkuvõte, mis sisaldab mõtlemis- ja enesekontrolliküsimusi, praktilisi harjutusi üksi ja paaris sooritamiseks  jms.

Materjalis koostamisel on püütud arvestada õppijate vajadustega ning erinevate õppijatüüpidega - ülesannete valik on lai ning kursuse läbimiseks vajalik ülesande sisu ja vormi osas on Teil palju valikuvabadust.

Kursuse materjalid on lõimitud ning soovitame neid tingimata lõimida ka oma praktikaga!

"Teadmine ja oskus on võimalik vaid alaliste korduste ja harjutamise tagajärjel. Kordus ei ole ainult vana õppimine uuesti, vaid ka vana sidumine uuega, tuttava vaatlemine uuest seisukohast" on kirjas 1930. aasta keskkooli õppekavas.

Ka selle veebikursuse loojad soovitavad õppematerjalides kirjeldatud teadmisi oma praktilises töös läbi proovida ja mitte ainult ühekordselt - edu õppimist toetava hindamise rakendamisel nõuab korduvat harjutamist. Kuna nii mõnedki siinesitatud teadmised ei pruugi hästi sobituda olemasolevasse mõistete- ja arusaamadesüsteemi, siis on ka selles osas teadlikke kordusi, plokkide vahel on seoseid ja kattuvusi.

Näiteks räägitakse õppijate kaasamisest eraldi plokis, aga see idee läbib ka kõiki teisi plokke.

Sellised kordused on kursusesse teadlikult kavandatud.

Küllap olete kuulnud, et keeleõppes (nii võõrkeelt kui emakeelt omandades) on uue sõna omandamiseks vaja seda vähemalt kuus korda erinevatest kontekstides kasutada. Õppimist toetava hindamise põhiideed on vähemalt sama keerukad kui uued sõnad, seega püüame ka neid kõiki vähemalt kuuel korrale erineva vaatenurga alt, teoreetilisemalt ja praktilisemalt avada.

Siiski on ilmne, et Teie jaoks omandavad need ideed praktilise väärtuse siiski alles siis, kui olete oma tööd reflekteerinud, leidnud üles need ideed, mida juba rakendate (ja loodetavasti ka mõned uued mõtted senise praktika veelgi tõhusamaks ja õppimsit toetavamaks muutmiseks) ning katsetanud neid ideid, mida Te seni veel oma klassiruumis rakendanud pole.

Kursust võib läbida mitmel viisil: temaatikaga juba kursis olev õppija võib materjale kasutada, et mõne huvipakkuva teemaga lähemalt tutvuda. Need, kes teemas end väga koduselt ei tunne või tahaksid juhuslikest teadmistest süteemi ehitada, võiksid alustada algusest, sest kursusest tõuseb kõige enam kasu, kui see süsteemselt läbida.