Vana kirjakeele sõnastik

vabanema

Sõna vabanema ilmub tekstidesse ja sõnastikesse alles 19. sajandi lõpus. Varem kasutati selle tegusõna asemel sõnaühendeid, nagu lahti saama, lahti pääsema, priiks saama, vabaks saama, mille ulatuslik levik vanas kirjakeeles võib olla saksamõjuline (vrd saksa frei werden ‘vabanema’, los werden ‘lahti saama, vabanema’).

Su enese sees, oh rahwas, on see Kalew. See maa wõib kolmewõrra enam rahwast kanda ja kolmewõrra enam wilja anda, kui see Kalew enam ja enam wabaneb. (A. Grenzstein, Olewik, 4. jaan 1891)

19. sajandi lõpukümnenditel

(Täpset esmaesinemust pole hetkel võimalik kindlaks teha.)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

wabanema, -en, -eda frei werden.