vabanema

Sõna vabanema ilmub tekstidesse ja sõnastikesse alles 19. sajandi lõpus. Varem kasutati selle tegusõna asemel sõnaühendeid, nagu lahti saama, lahti pääsema, priiks saama, vabaks saama, mille ulatuslik levik vanas kirjakeeles võib olla saksamõjuline (vrd saksa frei werden 'vabanema', los werden 'lahti saama, vabanema').

Tähendused ja näitelaused

Su enese sees, oh rahwas, on see Kalew. See maa wõib kolmewõrra enam rahwast kanda ja kolmewõrra enam wilja anda, kui see Kalew enam ja enam wabaneb. (A. Grenzstein, Olewik, 4. jaan 1891)

Esmaesinemus

19. sajandi lõpukümnenditel

(Täpset esmaesinemust pole hetkel võimalik kindlaks teha.)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

wabanema, -en, -eda frei werden.

Teemad: saksa mõju
Sisu viimati muudetud 16/09/2020
Külli Prillop