Vana kirjakeele sõnastik

uurim

Uurim ja tummim on (arvatavasti) Iisraeli ülempreestrite liisuheitmiskivid. Neid mainitakse Piiblis esmakordselt 2. Moosese raamatu 28. peatükis. Sõnad on piiblitõlgetesse üle võetud heebrea keelest, aga nende tähendus ei ole täiesti selge, tõenäoliselt ’valgus ja täiuslikkus’.

Luther on kasutatud vasteid Licht vnd Recht ’valgus ja õigus’, aga lisanud ka kommentaari Was das gewesen sey / weis man jtzt nicht mehr / Ebreisch heisst / Vrim vnd Thumim (‘Mis see on, enam ei teata; heebrea keeles Vrim ja Thumim‘). Johannes Gutslaffi käsikirjalises tõlkes (1648–1656) on Lutherist lähtudes Ninck Sinna peat se Rinnatücki sisse pannema Walckust ninck öigkust.

Virginiuste samuti käsikirjaliseks jäänud Vana Testamendi tõlkes (1687–1690) on uurimi ja tummimi esmamainimisel lisatud eestikeelsed vasted: Nink peat se Rinna-Edise päle panema Urim ja Tummim, se on Walgus ja Öigus … 1739. aasta Piiblis, samuti selle tõlke mustandversioonides on lihtsalt urim ja tummim.

‘liisuheitmise vahend’

Ja Saul küssis Jehowalt; agga Jehowa ei wastand temmale mitte, ei unnenäggude, egga Urimi, egga prohwetide läbbi. (Piibel 1739)
‘Ja Saul küsis Issandalt, aga Issand ei vastanud temale ei unenägude, uurimi ega prohvetite läbi.’ (1Sm 28:6)

1648–1656? (käsikiri)

Temma peab Eleasarri se Pappi ette astma, ninck peab küssema temmast ¤ se Urimmi werck Jumala Isanda ehn, sesamma sönna perra peab temma, ninck keick Israelli kogkodus temma kahn minnema ninck tullema. (Gutslaff 1648–1656)
‘Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale uurimi otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus!’ (4Ms 27:21)

1739

Sa pead ka kohto rinna-illo sisse sedda Urimit ja Tummimit pannema, ja nemmad peawad Aaroni süddame peäl ollema, kui ta Jehowa palle ette tulleb: ja Aaron peab Israeli laste kohto omma süddame peäl Jehowa ees kandma allati. (Piibel 1739)
‘Pane kohtu-rinnakilpi ka uurim ja tummim, need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub Issanda palge ette! Nõnda kandku Aaron alati Issanda ees Iisraeli laste õigusemõistu oma südame peal!’ (2Ms 28:30)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,07

a.nim.
18. saj urim
a.om.
18. saj urimi
a.os.
18. saj urimit

Kirjandus

• EPAK = Kristiina Ross, Ahti Lohk, Eik Hermann, Inge Käsi, Maeve Leivo, Anu Pedaja-Ansen, Heiki Reila, Johanna Ross, Annika Viht 2020. Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants.