Vana kirjakeele sõnastik

jaanalind

Heebrea laen jaanalind on eesti keelde tulnud koos 1739. aasta piiblitõlkega. Virginiuste tõlkes (1687–1690) on jaanalinnu asemel öökull (Ii 30: 29), Hupeli sõnastik (1780, 2. tr 1818) annab jaanalinnu (saksa keeles Strauß) vasteks suurispeakull ning Gösekeni sõnastik (1660) ladina tüvest struthio mugandatud kuju Struti lind. (Ka saksa Strauß on võetud ladina keelest, samuti inglise ostrich, vene страус, rootsi struts, itaalia struzzo jne.)

1739. aasta Piiblis ei esine jaanalind järjekindlalt, vaid sama sagedusega (4 korral) on selle linnu nimetamisel kasutust leidnud ka suurispeakull, mis ilmselt on eesti piiblitõlkesse jõudnud Lutheril mitmes kohas esineva Nachteule ’öökull’ eeskujul. Jaanalind saab eesti tõlgetes valitsevaks alates kolmandast piiblitrükist 1829. aastal.

Jaanalinnu heebrea vaste originaaltekstis on ja’ănāh. Tavaliselt ei esine ja’ănāh üksi, vaid ühendis, mida võiks sõna-sõnalt tõlkida kui ’jaana tütar’. Paul Ariste (1929: 69) kirjutab, et heebrea ja’ănāh on ühendatav araabia sõnaga, mis tähendab ’kõrb; kõva kuivanud maa’ (vt ka WiBiLex), ja nii oleks ’jaana tütar’ õieti ’kõrbe tütar’. 1739. aasta piiblitõlkes on järgitud heebrea originaali ning jaana esineb ainult ühendis jaanalinnu poeg.

Ariste (ibid.) juhib ka tähelepanu, et tõenäoliselt hääldati jaana esialgu silbipiiriga kahe a vahel (mitte pika a-ga), nagu on ka heebrea keeles. Teisiti ei saa seletada vana kirjapilti Jaana-lind. Häälduse pikk a peaks vanas kirjaviisis olema Jana ning nõnda ongi kirjutatud alates 19. sajandi keskpaigast.

Vt ka ↗reenanilind.

Metsalissed, lendawad maud, ja Jaana-lindude poiad peawad mind auustama: sest ma tahhan anda wet körbes, jöggesid tühjas lanes, et ma jodan omma ärrawallitsetud rahwast. (Piibel 1739)
‘Mind austavad metsloomad, šaakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast.’ (Js 43: 20)
Agga arwame Jaanalindu mitmele teadmata ja tundmata ollewad, sepärrast üht ja teist temmast tahhame õppetada: (Masing 1818)
‘Aga jaanalind on paljudele teadmata ja tundmata, seepärast tahame tema kohta üht-teist õpetada.’
Kindralil olli lusti Jana-lindusi tagga ajjada. (Kreutzeald 1850)
‘Kindralil oli lusti jaanalinde taga ajada.’

1739

Ma ollen lendawatte maddude wennaks, ja Jaana liñno poegade seltsimehheks sanud. (Piibel 1739)
‘Ma olen šaakalitele vennaks ja jaanalindudele seltsiliseks.’ (Ii 30: 29)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

jāna-lind G. linnu (bl)[piiblikeelne] Strauss.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,08

jaana- esineb ainult liitsõna muutumatu esiosisena.

Kirjandus

• Ariste, Paul 1929. Mõningaid sõnaseletusi. – Eesti
Kirjandus, nr 4, lk 164–167.
• WiBiLex = Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet