tummim

Uurim ja tummim on (arvatavasti) Iisraeli ülempreestrite liisuheitmiskivid. Neid mainitakse Piiblis esmakordselt 2. Moosese raamatu 28. peatükis. Sõnad on piiblitõlgetesse üle võetud heebrea keelest, aga nende tähendus ei ole täiesti selge, tõenäoliselt ’valgus ja täiuslikkus’.

Luther on kasutatud vasteid Licht vnd Recht ’valgus ja õigus’, aga lisanud ka kommentaari Was das gewesen sey / weis man jtzt nicht mehr / Ebreisch heisst / Vrim vnd Thumim ('Mis see on, enam ei teata; heebrea keeles Vrim ja Thumim'). Johannes Gutslaffi käsikirjalises tõlkes (1648–1656) on Lutherist lähtudes Ninck Sinna peat se Rinnatücki sisse pannema Walckust ninck öigkust.

Virginiuste samuti käsikirjaliseks jäänud Vana Testamendi tõlkes (1687–1690) on uurimi ja tummimi esmamainimisel lisatud eestikeelsed vasted: Nink peat se Rinna-Edise päle panema Urim ja Tummim, se on Walgus ja Öigus ... 1739. aasta Piiblis, samuti selle tõlke mustandversioonides on lihtsalt urim ja tummim.

Tähendused ja näitelaused

'liisuheitmise vahend'

Ja se mawallitseja ütles neile, et nemmad ei piddand mitte keigepühhamaist ohwrist söma, ennego saaks üks üllem-preester seisma Urimi ja Tumimiga. (Piibel 1739)
'Ja maavalitseja keelas neid söömast kõige pühamat, enne kui uurimi ja tummimi jaoks on taas preester.' (Esr 2:63)

Esmaesinemus

1687–1690 (käsikiri)

Nink peat se Rinna-Edise päle panema Urim ja Tummim, se on Walgus ja Öigus, et nämat Aroni Süddame pääl omat, kui täma Issanda ette tulep: nink Aron kandko Israeli Laste Öigut ikkas oma Süddame pääl, se Issanda ees. (Virginiused 1687–1690)
'Pane kohtu-rinnakilpi ka uurim ja tummim, need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub Issanda palge ette! Nõnda kandku Aaron alati Issanda ees Iisraeli laste õigusemõistu oma südame peal!' (2Ms 28:30)

1739

Sa pead ka kohto rinna-illo sisse sedda Urimit ja Tummimit pannema, ja nemmad peawad Aaroni süddame peäl ollema, kui ta Jehowa palle ette tulleb: ja Aaron peab Israeli laste kohto omma süddame peäl Jehowa ees kandma allati. (Piibel 1739)
'Pane kohtu-rinnakilpi ka uurim ja tummim, need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub Issanda palge ette! Nõnda kandku Aaron alati Issanda ees Iisraeli laste õigusemõistu oma südame peal!' (2Ms 28:30)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,05

Vormistik

a.nim.
   18. saj tummim
a.os.
   18. saj tummimit
a.kaasaü.
   18. saj tumimiga

Teemad: piiblitõlge, heebrea laen
Kirjandus
•EPAK = Kristiina Ross, Ahti Lohk, Eik Hermann, Inge Käsi, Maeve Leivo, Anu Pedaja-Ansen, Heiki Reila, Johanna Ross, Annika Viht 2020. Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants.
Sisu viimati muudetud 05/07/2020
Külli Prillop