tudi, tudike, tudisema

Nimisõna tudi on vanades tekstides kasutatud tähenduses 'vana inimene, rauk'. Esmaesinemus jääb 19. sajandi I veerandisse.

Tähenduses 'rauk' esineb ka liitsõna tudipea ning hellitav tudike.

Tegusõna tudisema vanades kirjalikes tekstides ega vanemates sõnastikes esile ei tule, näiteks Hupelil on olemas ainult nimisõna tudi.

Tudi- arvatakse olevat häälikuliselt ajendatud läänemeresoome tüvi: näiteks soome keeles on olemas tegusõna tutista 'väriseda, vabiseda, lõdiseda', vepsa keeles dudaita 'plagiseda (hammaste kohta)' (ETY).

Tähendused ja näitelaused

tudi

... on teada antud , et selle ku ajaga kakstõistkümmend innimest uppund; nende hulgas olli üks wanna tuddi, kes 90 aastad wanna, ning ennast olli wässitand, et kui toikudes ülle silla olli minnemas, jõkke läks ja uppus. (Masing 1823)
'... on teada antud, et selle kuu ajaga on 12 inimest huppunud, nende seas üks vana tudi, kes 90 aastat vana, ja oli ennast ära väsitanud, nii et kui tuikudes üle silla läks, siis jõkke kukkus ja uppus.'

tudike

Mis maa-põhhi ükskord taggasi on annud, egga ta sedda teistkordagi ennam ei akka kinnipiddama," ütles wanna tuddike, kui temma aualt ärramiñnes weel ükskord ülle õlla taggasi watas. (Kreutzwald 1843)
'"Mis maapõhi korra tagasi on andnud, ega ta seda teist korda enam ei hakka kinni pidama," ütles vana tudike, kui [peigmehe] haualt ära minnes veel kord üle õla tagasi vaatas.'

Sõnaühendid

tudipea 'rauk'

Sesamma suurt suggu innimene olli kül wägga tark sõapeälik, kes sõddides hạ́lliks olli sanud, ja noremas eas Tụrkide tuntud ja tuntaw ärrawõitja olnud: agga nüüd olli ellatand tụddipea … (Masing 1822)
'See suursugune inimene [= Kutuzov] oli küll väga tark sõjapealik, kes sõdides halliks oli läinud, ja nooremas eas türklaste tuntud äravõitja olnud, aga nüüd oli elatanud tudipea ...'
... üks wan̄a tuddipä arrakas westis ennemuistest juttu. (Kreutzwald 1850)
'... üks vana tudipea harakas vestis ennemuistset juttu.'

Esmaesinemused

tudike - 1816

Kuidas tuddike saad joudma, woo ja tule wasto soudma, kui ninna ots on sinnine ja silma wahhe punnane? (Masing 1816)
'Kuidas, tudike, jaksad voo ja tuule vastu sõuda, kui ninaots on sinine ja silmavahe punane?'

tudi - 1822

Immetajad emmad; wätumad lapsed, ja rammutumad tuddid palja kiwwi ulitsate peäl kässi murdes nutwad ... (Masing 1823)
'Imetavad emad, väetid lapsed ja jõuetud tudid nutavad ahastades kiviuulitsate peal ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Thor Helle 1732

Hupel 1818

tuddi od.[või] wanna tuddi ein alter Mensch. r.[Tallinna k]

Wiedemann 1893

tudi G. tudi (tüdi), dimin. tudikene G. tudikeze Greis, alter Mann,
tudi-pǟ (d)[Tartu k.]dass.[seesama]

Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 7/09/2020
Külli Prillop