Vana kirjakeele sõnastik

teile pool

Sõnaühendid teile pool ’teisel pool’, teile poole ’teisele poole’ ja teile poolt ’teiselt poolt’ esinevad 1739. aasta piiblitõlkes. „Väikese murdesõnastiku“ (VMS) andmeil on väljend teada vaid Pöidest. Pole selge, kuidas see jõudis Anton Thor Helleni – võib-olla Salomo Heinrich Vestringi käsikirjalise sõnastiku kaudu.

Wiedemanni sõnastikus on märgend, et teile pool ja teile poole on võetud Thor Helle sõnastikust, aga ometi on Wiedemann esitanud lisaks ka lühenenud sõnavariandid teibul ja teibule, mida kirjalikes tekstides teadaolevalt kasutatud pole.

Wiedemanni sõnastikus märgib lühend Gtslf, et sõna on võetud Thor Helle 1732. aasta „Lühikesest sissejuhatusest eesti keelde“. Selle väljaande tiitlil on kiri „… mit einer Vorrede herausgegeben von Eberhard Gutsleff“ (’… koos eessõnaga välja andnud Eberhard Gutsleff’). Et Thor Helle tõlkis Piiblit ja andis välja vaimulikke teaberaamatuid, ei jäänud tal endal aega grammatika viimistlemiseks, nii et see anti trükkitoimetamiseks Gutsleffi kätte. (Põldmäe 1939: 56)

teile poole ‘teisele poole’

Ja kui Jesus paljo rahwast ennese ümber näggi, käskis temma teile pole järwe ärraminna. (Piibel 1739)
‘Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale.’ (Mt 8: 18)

teile pool ‘teisel pool’

Egga se olle teile pool merre, et sa ütleksid: kes meile lähhäb ülle merre ja wöttab ja toob sedda meile, ja kulutab meile sedda, et sedda woime tehja? (Piibel 1739)
‘Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema: „Kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita?”’ (5Ms 30: 13)

teile poolt ‘teiselt poolt’

Ja Saul käis mäe körwas siit poolt ja Tawet omma meestega mäe körwas teile poolt; ja se sündis, et Tawet ruttas Sauli eest ärraminnema, ja Saul ja ta mehhed ollid Taweti ja temma meeste ümber piirmas, et nemmad piddid neid kinniwötma. (Piibel 1739)
‘Aga Saul käis ühel pool mäge ja Taavet oma meestega teisel pool mäge. Ja kui Taavet ruttas minema Sauli eest ning Saul ja ta mehed piirasid Taavetit ja ta mehi, et neid kinni võtta,’ (1Sm 23: 26)

1739

Ja Israel läks emale ja löi omma telgi ülles teile pole Migdalederi. (Piibel 1739)
‘Ja Iisrael läks teele ning lõi oma telgi üles teisele poole Karjatorni’ (1Ms 35: 21)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730

Pole Nach der Seite hin.
Teile pole Jenseit
Ei polegi gar nicht
Sinna pole dort hin
Polest. Von der Seite Säält poolt von der Seite
Siit poolt von dieser Seite
Minno polest Meinet wegen
Se on agga polest öige Das ist nur halb recht


Thor Helle 1732

teile pool jenseits.
teile pole jenseit hin.


Hupel 1818

teile pole od. pool jenseits. r.[Tallinna k]


Wiedemann 1893

te͜ile-pōl, te͜ile-pōle (Gtslf.) (te͜ibul, te͜ibule) jenseit, jenseit hin.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,56

teile on ühendites teile pool, teile poole ja teile poolt muutumatu sõna.

Kirjandus

• Põldmäe, Rudolf 1939. Anton Thor Helle. Esimese eesti piibli tõlkija. – Vana Tallinn. Tallinna Ajaloo Selts, lk 35–74.
• VMS = Väike murdesõnastik.